BDE / NDE

Deze pagina bevat achtergrond informatie over het onderwerp BDE / NDE verdeeld over drie categorieën: Artikelen, Boeken en Links

ARTIKELEN

De bijzondere nabij-de-doodervaring van Pamela Reynolds
Toelichting: Een nabij-de-doodervaringdie optrad tijdens een zware hersenoperatie, waarbij het lichaam was afgekoeld tot ca 15 graden celcius, het hart stilgelegd en waarbij geen enkele hersenactiviteit werd gemeten. Desondanks had Pamela Reynolds niet alleen een “klassieke” nabij-de-doodervaring, maar kon ze ook nauwkeurig een aantal handelingen navertellen welke hadden plaats gevonden in de operatiekamer.

Klik: Pamela Reynolds, een overdruk uit Terugkeer, pdf-bestand

De blinde NDE’ster die tijdens haar ervaring kon “zien”
Toelichting: Vicky Noratu is blind vanaf haar geboorte. Zij weet dus niet wat “zien” is. Zij weet dus ook niet wat zwart is, wit, rood, groen, of wat dan ook. Toch kon zij “zien” tijdens haar nabij-de-doodervaring.

Klik: blinde bde-ster, pdf-bestand

Het geval Al Sullivan – Een bijnadoodervaring met paranormale indrukken
Door Titus Rivas
Emily Williams Cook, Bruce Greyson en Ian Stevenson publiceerden in 1998 een artikel over mogelijk bewijsmateriaal dat bijna-doodervaringen kunnen bieden voor een overleven na de dood. Het bewijskrachtigste geval uit dit artikel is de BDE van Al Sullivan. De patiënt nam hierbij, terwijl hij bewusteloos en geheel verdoofd was, een unieke persoonlijke gewoonte van zijn chirurg waar. Er zijn betrouwbare getuigen voor deze gewoonte en tevens voor het moment waarop Sullivan voor het eerst over zijn waarneming sprak, namelijk onmiddellijk na zijn operatie. De auteur staat beknopt stil bij het geval en onderschrijft het pleidooi van de wetenschappers voor meer onderzoek op dit gebied.
Lees meer …

Cardioloog Pim van Lommel reageerde op een skeptisch artikel
Op dringend verzoek van de redactie van “Terugkeer” ben ik bereid een reactie te schrijven op het artikel “Sterfelijke Geest” door J.W. Nienhuys in Skepter Herfst 2004 (tijdschrift van de Stichting Skepsis; het betreffende artikel was een bespreking van Gerarld Woerlee’s boek Mortal Minds – ook besproken door Titus Rivas in Terugkeer 15-1). Ik heb eigenlijk steeds minder behoefte om inhoudelijk te reageren op wetenschappelijk ongefundeerde en soms gewoon onzinnige argumenten, die verzonnen worden door materialistische skeptici om de BDE puur fysiologisch te willen verklaren. Maar genoemd artikel van Nienhuys kan haast niet onbesproken blijven.
Lees meer …

Kinderen en Bijna-doodervaringen – enkele vertellingen
Door Phyllis Atwater
Sinds 1978 is het onderzoek naar het fenomeen bijnadoodervaringen mijn voornaamste werkgebied geweest. Ik gebruik politiële onderzoekstechnieken als basis voor mijn onderzoekswerk. Sommige van mijn bevindingen zijn wetenschappelijk geverifieerd in prospectieve studies.
Lees meer …

Een NDE van 2400 jaar geleden: Soldaat ER
Toelichting: In boek 10 van “De Staat” vertelt de grote filosoof Plato wat de soldaat ER na diens (bijna)dood overkwam. Jim van der Heijden vertelt het na en stelt vast dat wat ER beleefde sterke overeenkomsten heeft met wat tegenwoordig bekend is van de NDE.
Klik: Soldaat ER – pdf-bestand

NDE, BLE en een opvallende genezing
Toelichting: Een NDE bestudeerd tijdens een prospectief onderzoek, met bevestigde buitenlichamelijke waarnemingen en een onverklaarde genezing.

Penny Sartori, R.G.N., Ph.D., Morriston Ziekenhuis, Swansea, Zuid-Wales, Paul Badham, Ph.D.; Alister Hardy Centrum voor Onderzoek naar Religieuze Ervaringen, Universiteit van Wales, Lampeter;Peter Fenwick, M.B.B.Chir., D.P.M., Faculteit Geestelijke Gezondheid, Southampton, Instituut voor Psychiatrie, Kings College, Londen.
Oorspronkelijk gepubliceerd in het Journal of Near-Death Studies, 25(2), Winter 2006, blz. 69-83. Vertaald door drs Titus Rivas, met schriftelijke toestemming van zowel hoofdauteur Penny Sartori alswel Bruce Greyson, hoofdredacteur van het JNDS.
Klik: Penny Sartori – pdf-bestand

Onbewezen, onverklaard, echt
Door Jim van der Heijden

“Ik heb een ervaring gehad die ik niet kan bewijzen. Ik kan haar niet eens verklaren, maar alles wat ik als mens weet, alles wat ik ben, zegt me dat die echt was. Ik maakte deel uit van iets heerlijks, iets dat me voor altijd heeft veranderd, een visioen van het universum dat ons onweerlegbaar zegt hoe klein en onbetekenend en hoe zeldzaam en kostbaar we allemaal zijn. Een visioen dat ons zegt dat we behoren bij iets dat groter is dan wijzelf. Dat wij niet alléén zijn, dat niemand van ons alleen is.”
Uit: “Contact” (C. Sagan), geciteerd in Waarom God niet verdwijnt” (A. Newberg e.a.)
Lees meer …

BOEKEN

Opmerking: Niet elk boek in deze lijst is nog leverbaar. In zulke gevallen zal men ze moeten zoeken in bibliotheken of antiquariaten. Overigens hebben wij ons vooral gericht op Nederlandstalige boeken.

NB: Stichting Netwerk NDE verkoopt geen boeken!


Wat zeggen nabij-de-doodervaringen over de dood, het leven en ons bewustzijn?

Dr. Bruce Greyson is emeritus hoogleraar Psychiatrie en Neurologische Gedragswetenschappen aan de University of Virginia School of Medicine. Hij is medeoprichter van de International Association for Near-Death Studies en redacteur van het Journal of Near-Death Studies, het enige academische tijdschrift gewijd aan bijna-doodervaringen.

‘Zijn boek “Daarna” zal waarschijnlijk van groot belang worden voor miljoenen mensen die proberen het leven en de dood te begrijpen.’ Eben Alexander, auteur van de bestseller Na dit leven

Nabij-de-doodervaringen stammen al uit de Oudheid en 1 op de 10 mensen bij wie het hart stopt met kloppen krijgt hiermee te maken. De medische wereld heeft deze ervaringen over het algemeen genegeerd en afgedaan als ’trucs van de hersenen’. Maar na verschillende ervaringen met zijn patiënten begon dr. Bruce Greyson het fenomeen te onderzoeken.

Als arts zonder religieuze overtuiging benadert hij nabij-de-doodervaringen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Greyson laat zien aan de hand van verhalen van zijn patiënten hoe wetenschappelijke onthullingen over het sterfproces een alternatieve theorie kunnen ondersteunen. Sterven zou de drempel kunnen zijn tussen de ene vorm van bewustzijn en de andere – geen einde maar een overgang. Dit nieuwe perspectief kan de angst om te sterven veranderen in een nuchtere kijk op een nieuwe mijlpaal in ons leven. Voor de duidelijkheid hierbij ook de inhoudsopgave van het boek.

‘Dit boek van Bruce Greyson zal het bewustzijn van veel lezers op een zeer positieve manier veranderen.’ Pim van Lommel, auteur van Eindeloos bewustzijn

Uitgeverij: Unieboek | Het Spectrum bv, Amsterdam. Prijs € 22,00


Het geheim van Elysion  – (o.a.) Pim van Lommel, Eben Alexander, Bruce Greyson
In ‘Het geheim van Elysion’ komt een dertigtal auteurs aan het woord uit België, Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Ze delen hun visie op tal van aspecten die te maken hebben met de relatie tussen hersenen en bewustzijn, met de verhouding tussen leven en dood, hemel en aarde. Onder de auteurs bevinden zich (inter)nationale experts als Bruce Greyson, Eben Alexander en Peter Fenwick. Steven Laureys en Raymond Saerens staan voor de Belgische inbreng. Aan Nederlandse zijde geven Pim van Lommel, Hans Gerding, Titus Rivas, Ineke Visser en Rinus van Warven acte de présence.
Tussen de meer wetenschappelijke bijdrage treft u ook tal van ervaringsverhalen van mensen die een NDE hebben gehad. Zij zijn de mensen die na een levensbedreigende crisis een buitengewone ervaring in hun bewustzijn hebben gemeld. In alle bijdragen worden de effecten beschreven die de NDE heeft op mensenlevens. Wat vijfenveertig jaar internationaal onderzoek heeft opgeleverd, is het inzicht dat deze ervaring het leven van mensen fundamenteel verandert.
Maar dat niet alleen. Hoe heeft de NDE überhaupt onze kijk op de wereld beïnvloed? Dertig jaar geleden strookte de belevingswereld van de NDE-er niet met de algemeen geldende opvattingen over leven en dood en met de gevestigde wetenschappelijke en religieuze (kerkelijke) paradigma’s. Wat was er toch met de NDE-er aan de hand? Nu – dertig jaar later – is de vraag waarom de mainstream-wetenschap niet ziet wat de NDE-er ziet. En wat ziet die NDE-er? Misschien is dat wel het geheim van Elysion.


Return from Tomorrow / Terugkeer uit de dood – George G. Ritchie, M.D.
Hoe oud dit boekje ook is, het hoort zeker op deze lijst, omdat het aanleiding was voor al het daarop volgende onderzoek naar BDE’s/NDE’s. George G. Ritchie was een Amerikaans soldaat en later psychiater. Hij is vooral bekend geworden om zijn gedetailleerde getuigenissen over zijn bijna-doodervaring. Het is deze ervaring geweest die de Amerikaanse psycholoog Raymond Moody ertoe aanzette een onderzoek te starten naar bijna-doodervaringen (de term die door hem als eerste werd gebruikt in zijn boek “Life after Life”, 1975). Het geval van George Ritchie wordt dan ook beschouwd als het eerste uitgebreid beschreven en onderzochte geval van een bijna-doodervaring.
George Ritchie ging in september 1943 als student voor het eerst van huis weg naar Camp Barkeley waar hij de basisopleiding volgde. Door de kou vatte hij koorts die meerdere dagen aanhield. Na enkele benauwde dagen van klinische dood overleed hij aan een dubbele longontsteking; zowel zijn hart als zijn pols waren niet meer te voelen en de dokter verklaarde hem dood. Een verpleger was erg geschokt en vroeg de dokter om Ritchie een adrenaline-injectie te geven, wat in die tijd ongebruikelijk was. De dokter deed dit echter wel, waarop Ritchie, na negen minuten ‘dood’ te zijn geweest, weer tot leven kwam.
In die negen minuten had Ritchie een hele ervaring gehad, waarin hij uit zijn lichaam getreden was. Hij vertelde later dat hij Jezus ontmoette die hem rondleidde en hem zijn hele leven met zijn tekortkomingen liet zien, tot in details. Het viel hem zwaar dat hij vervolgens weer op de aarde terugkeerde. Ritchie ontkende dat deze ervaring als ijlen kan worden afgedaan, maar beweerde dat “deze ervaring de meest reële is geweest die ik ooit heb gehad”. Hij deed later uitgebreid verslag over zijn ervaringen in dit boek, dat ook voor Pim van Lommel aanleiding was voor het baanbrekende onderzoek naar BDE’s met het toenmalige Merkawah.

Chosen Books Publishing Co Ltd 1978 ISBN 0-912376-23-6
NB Er bestaat ook een Nederlandse uitgave, getiteld: ‘Terugkeer uit de Dood’, uitgave Gottmer 1985, en thans ook van Christofoor 2008.


Leven na dit leven – Dr. Raymond A. Moody jr.

Ruim dertig jaar geleden hoorde de Amerikaanse psychiater Raymond A. Moody voor het eerst iets over de ervaringen van mensen die door een ongeluk of ziekte de dood voor ogen hadden gezien. Gefascineerd door de overeenkomsten van deze opmerkelijke ervaringen, startte hij een systematisch onderzoek naar het verschijnsel. Van zijn bevindingen deed hij verslag in het in 1975 verschenen (Life after Life) en in 1977 in het Nederlands vertaalde boek Leven na dit leven. Het was niet het eerste werk over het onderwerp, maar Moody gaf het verschijnsel een naam: ‘Near Death Experiences (NDE’s)’, in het Nederlands bijna-doodervaringen (BDE’s). Het boek sloeg in als een bom en werd wereldwijd een bestseller.

Pim van Lommel, cardioloog, auteur van Eindeloos Bewustzijn over Leven na dit leven: ‘Moody’s baanbrekende werk is de aanzet geweest voor al het wetenschappelijk onderzoek dat later wereldwijd van de grond is gekomen. Zonder zijn stimulerende bijdrage zouden de mensen die een bijna-dood-ervaring hebben meegemaakt, nooit de herkenning en erkenning hebben ervaren die hen tegenwoordig steeds meer ten deel valt. Al moet worden erkend dat vanuit de reguliere wetenschap er nog steeds een uiterste terughoudendheid wordt betracht om de in hun ogen vergaande conclusies van Moody te accepteren.’


Eindeloos Bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring — Pim van Lommel

In dit boek heeft cardioloog Pim van Lommel al zijn kennis over de nabij-de-doodervaring, die hij over de afgelopen twee/drie decennia heeft vergaard, neergelegd. Het is een zeer leesbaar boek geworden dat, zoals iemand ons schreef, “met rode oortjes” wordt gelezen.

Het boek is in oktober 2009 gepubliceerd. De Nederlandse uitgave is inmiddels in de 24ste druk,  een jubileumuitgave sinds de sinds de 23ste druk, met een uitgebreid nieuw voorwoord. Het boek is in 2009 gepubliceerd in Duitsland (inmiddels de 9e druk!) [Patmos Verlag: ‘Endloses Bewusstsein. Neue Medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung’], en in juni 2010 is het in de Engelse taal gepubliceerd [Harper Collins: Consciousness beyond Life. The science of the near-death Experience]. De Poolse vertaling is in begin 2011 gepubliceerd, de Spaanse vertaling in maart 2012. De Franse vertaling verscheen in mei 2012. In 2015 volgde de publicatie in Letland, in 2017 in Italië. In 2019 volgt ook nog de publicatie van zijn boek in China en Hongarije.

Er zijn inmiddels ongeveer 250.000 exemplaren van het boek verkocht in Europa en Amerika. Voor zijn boek ontving Pim van Lommel de 2010 Book Award van de Scientific and Medical Network. In februari 2008 stond het nummer 2 op de lijst van de zestig meest verkochte boeken in Nederland.

Aanvullende informatie is te vinden op de website van Pim van Lommel.

Uitgeverij: Ten Have, Kampen. Paperback, thans 24e druk, Prijs € 15.00.


Na dit leven — Eben Alexander

Cover_Na dit leven_Eben AlexanderNederlandse vertaling van een boek dat door zijn oorspronkelijke titel, Proof of Heaven (Bewijs van de Hemel) in de USA een waar pandemonium veroorzaakte. Zeer geprezen door zijn lezerspubliek, afgebrand door de skeptici. Stond weken achtereen nummer één op de beststellerlijst van de New York Times. Het betreft de bijna-doodervaring van een oorspronkelijk skeptische neurochirurg, die zijn leven totaal op zijn kop zette. Nu deinst hij er niet terug te stellen dat het bewustzijn na de fysieke dood blijft bestaan en in een andere, prachtige, wereld terecht komt. Zie ook de aflevering van Schepper en Co die een interview met hem bevat. Uitgeverij Bruna, 2013.


Wat een stervend brein niet kan — Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf Smit
Aanwijzingen voor parapsychologische verschijnselen rond bijna-doodervaringen; de harde kern van bevestigde casussen

Cover_Stervend_brein_T_RivasDit is een belangrijk boek, omdat het casussen betreft die zeer bijzonder en daardoor zeldzaam zijn. Desondanks zijn de schrijvers er toch in geslaagd 78 nabij-de-doodervaringen bij elkaar te sprokkelen waarin de ervaarders uit hun lichaam waren getreden en in die toestand waarnemingen van de omgeving hadden gedaan, die naderhand door onafhankelijke derden konden worden bevestigd. Zulke bevestigingen geven de ervaringen in kwestie grote bewijskracht.

Daarnaast de Engelse (uitgebreidere) versie “The Self does not Die – Verified Paranormal Phenomena from Near-Death Experiences” met meer dan 100 cases, die internationaal enthousiast werd ontvangen.

Dit boek is verkrijgbaar via bol.com, of rechtstreeks van de uitgever Elikser te Leeuwarden.


In harmonie met het Licht — Christophor Coppes
Universele boodschappen van de bijna-doodervaring

Cover_Harmonie_Licht_C_CoppesEr staan ons fantastische ervaringen te wachten na het overlijden; een wereld van eenheid, liefde en licht. Dat is de universele boodschap van nabij-de-doodervaringen. Daar is iedereen even belangrijk en zijn we allemaal diep met elkaar en in ultieme onvoorwaardelijke liefde verbonden.

Dit boek neemt ons mee naar de wereld van het Licht. Het bevat lessen om nu een betere wereld te creëren, zowel materieel als spiritueel. In onze materiële wereld zijn we te veel gefocust op de korte termijn en ons (materieel) eigenbelang. Daardoor is er veel negativiteit in de wereld.

Als we erin slagen meer in harmonie te komen met het Licht en zo onze focus te weerleggen, kunnen we samen een betere toekomst creëren, zowel materieel als spiritueel.


Messages From the Light: True Stories of Near-Death Experiences and Communication From the Other Side — Christopher Coppes

messagesIn Messages From the Light: True Stories of Near-Death Experiences and Communication From the Other Side, author Christophor Coppes takes an in-depth look at the aspects of near-death experiences (NDE) and explores several recurring themes reported by those who have had NDEs as well as the fundamental changes that follow after the experience. This book (EAN 978-1-60163-138-1, pages: 224, price: $14.99) is published by New Page Books. The book is available at Barnes & Noble, Borders, Amazon.com, and many other booksellers.

For more information about Messages from the Light and other new releases, visit the website of publisher New Page Books at http://www.newpagebooks.com/.


Van en naar het Licht – spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen –Titus Rivas en Anny Dirven

coverboekvenhlUitgebracht in 2010:

Van en naar het Licht – spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen. Auteurs: Drs Titus Rivas en Anny Dirven. Uitgave Elikser. Prijs € 22,50

Dit boek bevat tientallen verhalen over bijzondere ervaringen en verhandelingen over de wetenschappelijke aspecten van de besproken fenomenen. Veel van deze verhalen zijn overgenomen uit het tijdschrift Terugkeer van Stichting Netwerk NDE. Zeer aanbevolen!

Voor meer informatie:
http://www.bol.com/nl/p/van-en-naar-het-licht/1001004009067960/


Leven op Herhaling – Michiel Hegener
Bewijzen voor reïncarnatie

Leven-opHerhalingVan de beschrijving op bol.com: Komen mensen na hun overlijden terug op aarde? Steeds meer westerlingen geloven in reïncarnatie, in Nederland zo’n 20 procent van de bevolking. Maar is het een geloof? Journalist Michiel Hegener sprak over bewijzen voor reïncarnatie met onderzoekers, sceptici en filosofen uit de hele wereld. Ook interviewde hij mensen met een toetsbaar verhaal over een vorig leven. Volgens hem is een belangrijke aanname van de wetenschap, de eenmaligheid van het individuele leven, aan het wankelen.


De tweede helft. Hoe een bijna-dood Ervaring levens verandert – Ditta op den Dries.

Hoe ziet het leven eruit als je een bijna-dood ervaring hebt gehad? Klopt het dat je in de tweede helft een ander mens bent geworden, met nieuwe waarden en inzichten? Hoe lastig is het om de aansluiting met het aardse weer te vinden? En welke rol spelen mensen in je omgeving daarbij?
In Nederland hebben ruim 600.000 mensen een bijna-dood ervaring (BDE) gehad. Een BDE verandert hen blijvend. Journaliste Ditta op den Dries sprak uitgebreid met acht mensen die zon ervaring hadden en tekende hun verhalen op. Vertellen over die ervaring kostte hun bloed, zweet en tranen, omdat ze alles dan opnieuw beleefden. Maar stuk voor stuk zien ze het belang in van openheid over het fenomeen BDE. De bijna-dood ervaring moet uit de taboesfeer. Ze hebben al te lang gezwegen.
‘De tweede helft’ besluit met een nabeschouwing in de vorm van een interview met Pim van Lommel.
Ditta op den Dries is journalist (chef eindredactie) bij De Twentsche Courant Tubantia. Eerder verscheen van haar ‘Een leven vol verhalen: een portret van pastor Marinus van den Berg’ (2007).
Ten Have, 2009.


Waar was de patiënt – Bert van Schuijlenburg

wwdpcoverHet speciaal voor hulpverleners — medici, verpleegkundigen, therapeuten — geschreven boekje Waar was de patiënt van onze langjarige medewerker Bert van Schuijlenburg (zelf NDE’er) was lange tijd uitverkocht. Het verheugt ons dat thans een gereviseerde en geactualiseerde gratis uitgave beschikbaar is gekomen in de vorm van een pdf-bestand. Download hier.

 


Levensvreugde na BDE’s – Penny Sartori
Oorspronkelijke titel: The Wisdom of Near-Death Experiences
NLse editie 2015.

Op basis van haar uitgebreide onderzoek en jarenlange ervaring als verpleegkundige op een intensive care afdeling zet dr. Penny Sartori vraagtekens bij onze ideeën over de effecten, die bijna-dood ervaringen (BDE’s) hebben op de levenden. Ze opent onze ogen voor de lessen die we uit BDE’s kunnen trekken.
Zij toont ons aan de hand van casestudies, anekdotische bewijzen en gedocumenteerd onderzoek dat mensen die een BDE hebben gehad ons diep inzicht kunnen verschaffen in de manier waarop we leven, en ons kunnen stimuleren om een rijker en zinvoller bestaan te leiden.


Het kleine Bijna-bij-de-Dood Boekje — Fragmenten uit de Prakijk

kleinbdeUitgebracht in maart 2010 (heruitgaven 2019)

Het kleine Bijna-bij-de-Dood Boekje — Fragmenten uit de Prakijk
Auteur: Jim van der Heijden.

Het boekje is zeer handzaam. Het meet slechts 11 x 18 cm, en heeft 80 pagina’s waarin alle nodige kennis van de nabij-de-doodervaring is samengebald en in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. Tevens een antwoord op allerlei beweringen (“Bijnadooddoeners”) van slecht geïnformeerde medici en skeptici.

Wij staan zeer positief tegenover dit boekje.

Onder meer te bestellen via https://www.boekenbestellen.nl/boek/het-kleine-bijna-bij-de-dood-boekje/9789463456401


In het licht van het sterven — Ineke Koedam
Ervaringen op de grens van leven en dood

Dit boek gaat over het intensieve proces van sterven, acceptatie en overgave en vooral over bijzondere bewustzijnservaringen die tijdens het stervensproces regelmatig voor blijken te komen. De auteur heeft hiervoor onderzoek gedaan in drie hospices. Met dit boek treedt zij in de voetsporen van autoriteiten op het gebied van levenseinde-ervaringen zoals Peter Fenwick en Pim van Lommel. Van Lommel schreef het voorwoord. Hospicemedewerkers vertellen over hun ervaringen met stervenden en nabestaanden, waaruit duidelijk blijkt dat er meer is. Er ontstaan diepgaande spirituele inzichten, die een groot effect hebben op familie en zorgverleners. De auteur pleit voor meer ruimte voor stervende patiënten om hierover te kunnen praten zonder dat familie of verpleging de inhoud van hun ervaringen ter discussie stelt. Prettig leesbaar door de korte hoofdstukken met afwisselend informatie en ervaringen. De ervaringen zijn goed herkenbaar aan de lichtere druk met schreefloze letter in de tekst. Sobere, krachtige potloodtekeningen ter illustratie. Bevat literatuuropgave en informatie over scholing. In het licht van sterven, verscheen in 2015 in het Engels en zal in 2016 in Duitsland uitkomen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat dit boek een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan de herkenning en herkenning van levenseinde-ervaringen en dat hierdoor de angst voor de dood zelfs nog in de stervensfase kan verminderen of verdwijnen.’ Pim van Lommel, cardioloog, auteur Eindeloos Bewustzijn.

Te bestellen via www.bol.com of www.weerschijn.nl.


Ik moest doodgaan om mijzelf te genezen– Anita Moorjani

Cover_MoorjaniEen bijzonder boek van een bijzondere vrouw. Zij was ten dode opgeschreven als gevolg van kankergezwellen overal in haar lichaam. Zij sterft, maar komt toch terug. Zij blijkt een diepgaande nabij-de-doodervaring gehad te hebben. Deze zeer wonderlijke gebeurtenis wordt gevolgd door een die net zo verbazingwekkend is: binnen enkele dagen blijkt ze genezen te zijn van alle kankers. Deze genezing is door haar behandelende medici vastgelegd en bevestigd. Uitgeverij Mana, 2012, Houten/Antwerpen.


Geraakt door Hem — Henneke Dijkstra
Bijna-doodervaring in haar jeugd geeft haar elke dag kracht

Henneke Dijkstra vertelt haar levensverhaal vanaf haar jeugd tot en met het overlijden na een verkeersongeval van haar eerste zoon Edwin in 1999. Door een nabij-de-doodervaring op dertienjarige leeftijd, waar zij al die tijd niet over gesproken heeft, vindt zij de kracht om met de dood van haar zoon om te gaan. Haar moeder overlijdt als zij elf jaar is. De komst van een stiefmoeder op twaalfjarige leeftijd en haar intense dromen laten nogal wat sporen in haar leven na. Ervaringen die zij in haar graf had willen meenemen, maar nu wil ze daarop het hemelse licht, zoals zij dat noemt, op aarde laten schijnen.

Free Musketiers 2015
ISBN 978-90-4843-845-7

Website: www.hennekedijkstra.nl


 

Overige boeken (titels aangegeven met een sterretje (*) achten wij bijzonder het aanbevelen waard)

 • *Coppes, Bob: Bijna Dood Ervaringen en de zoektocht naar het Licht. Soesterberg, uitgeverij Aspekt, 2006
 • *Coppes. Bob: Bijna Dood Ervaringen en Wereldreligies. getuigenis van een universele waarheid. Soesterberg, uitgeverij Aspekt, 2008
 • *Klein, Tienke, De Kiem, Barchem 2007, uitgeverij Petiet
 • Moody, R.A. jr., De tunnel en het licht: het verschijnsel bijna-doodervaring. Utrecht/Antwerpen: A.W. Bruna, 1988.
 • *Opdebeeck, Anja , Bijna dood. Leven met bijnadoodervaringen, Lannoo, Tielt, 2001


LINKS

 • In het kader van de ‘Maand van de Spiritualiteit’ was de aflevering van het KRO/NRCV-programma Jacobine op Zondag van 14 januari 2018 geheel gewijd aan de Nabij de Dood-ervaring. Jacobine van Geel interviewde Pim van Lommel, Rinus van Warven en Lucia Prinsen. Bekijk deze boeiende uitzending via de link hieronder.
  https://youtu.be/xtSr6ecNclU
 • Ponto3.org is een website die informatie aanreikt over BDE’s, verruimd bewustzijn en reïncarnatie aan een Nederlandstalig publiek in België. We hebben ondertussen bijna 300 correspondenten en zijn ook actief op sociale media.
 • Do we survive death? A look at the evidence (Roadshow t.g.v. 50-jarig jubileum University of Virginia DOPS)
  Een zeer duidelijk beeld van de gegroeide inzichten en verdere uitdagingen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van NDE’s werd in september 2016 in Boston gegeven door de Research Unit van het Department of Psychiatry and Neurobehavioral Sciences binnen de University of Virginia (UvA DOPS) ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. De presentaties werden tijdens deze middag gegeven onder de titel: Do we survive death? A look at the evidence. Deze presentaties vormden de eerste bijeenkomst van een roadshow, die tot in voorjaar 2017 op verschillende plaatsen werd herhaald. UvA DOPS is gegroeid uit het baanbrekende werk, waar Ian Stevenson mee is begonnen. Het programma begon met het verhaal van Jeff Olsen over de NDE, die hij meemaakte tijdens een auto ongeluk en de moeizame periode die hij daarna doormaakte.
  Daarna werden achtereenvolgens presentaties gegeven over de ervaringen en bereikte inzichten op hun vakgebied door:

  • Dr Bruce Greyson over ‘Consciousness Independent of the Brain’ op basis van Nabij-de-doodervaringen
  • Dr Jim Tucker over ‘Young Children Who Remember Previous Lives’, het onderzoek naar reïncarnatie vanaf de periode door Ian Stevenson, waardoor zij inmiddels over 2,500 cases beschikken
  • Dr Kim Penberthy over ‘Mindfulness and Altered States of Consciousness
  • Dr Edward F Kelly over ‘Consciousness is More than a Product of Brain Activity’

De drive om deze kennis te verspreiden is de overtuiging, dat de wereld het verdient vanwege de grote maatschappelijke impact voor ons toekomstige omgaan met elkaar en onze planeet om – in weerwil van de kortzichtige materialistische gangbare wetenschap – overtuigd te worden door de in de afgelopen 50 jaar opgebouwde inzichten.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoqNe-U53wA

 • Chirurg Mary Neal vertelt over haar BDE en welk een impact die heeft gehad op haar leven en dat van haar gezin:
  https://www.youtube.com/watch?v=qmprIhIW5gc
 • Heldere uitleg over NDE’s in interview met Pim van Lommel met enkele persoonlijke ervaringen Het boek Eindeloos Bewustzijn van cardioloog Pim van Lommel veranderde voor veel mensen het inzicht over het leven op een radicale wijze. Het boek is het resultaat van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen van mensen met een nabij-de-doodervaring. Dit interview van Ritchie Vermeire van Report Media over Bijna-doodervaringen geeft een heldere uitleg geïllustreerd met enkele getuigenissen. Hoewel iedere persoon zijn eigen unieke ervaring beleefde zijn er opvallende aspecten die zij unaniem met elkaar delen. Mensen met een dergelijke ervaring zijn minder bang voor de dood. Verder tonen zij minder interesse voor uiterlijke en materiële zaken, voelen zich een met de natuur en bij velen van hen ontwikkelde zich een hoge intuïtieve en helende gave. Ook geven zij aan hoe moeilijk het kan zijn om die ervaringen te delen met anderen. Deze video werd gemaakt door Anthony Chene.
  https://youtu.be/9UC2JJvJCiY  (zie ook de Franse video van hem over het ISSNOE, andere wetenschappers (incl Pim van Lommel) en persoonlijke getuigenissen van BDE’s. Ook al is hij volledig Frans, hij is volledig Nederlands ondertiteld).
 • 16 indrukwekkende interviews van de website van Pim van Lommel met mensen met een BDE die niet in de definitieve televisiefilm van Maasje Ooms en Ingrid Werner kwamen.
 • De TV uitzending van het NCRV programma Heilig Vuur waarin Aafke Holm, Bert van Schuijlenburg en ds Aart Mak aan het woord komen over BDE’s
  https://www.youtube.com/watch?v=wkdmxvzFCy8
 • Startkabel, de waarschijnlijk meest informatieve website van dit moment. Zeer informatief vanwege de vele links naar overige sites en naar persoonlijke verhalen:
  http://bijna-doodervaring.startkabel.nl/
 • Eveneens aan te bevelen:
  https://bijnadoodervaring.startpagina.nl/
 • Sinds maart 2008 in de lucht zijn deze websites van cardioloog Pim van Lommel
  www.pimvanlommel.nl en www.eindeloosbewustzijn.com
 • Auteur Bob Coppes heeft een eigen website die voor een groot deel aan de BDE gewijd is.
  www.bobcoppes.com
 • Jim van der Heijden met een actieve rol aan bijdragen en boeken op zowel deze pagina mbt BDE/NDE’s als Wetenschappelijk heeft een website met meer informatie
  www.dimensies-nde.nl
 • Een interessante Nederlandse website is die van ervaringsdeskundige Cees de Kort. Niet alleen gaat hij uitgebreid in op zijn eigen ervaring maar ook op die van anderen:
  www.bijnadoodervaring.nl
 • Voor hen die vooral geïnteresseerd zijn in kinder-BDE’s kunnen wij deze site aanbevelen:
  www.rondombde.nl

 

Print Friendly, PDF & Email