BDE / NDE – oud

Recensie door Neal Grossman van Wat een stervend brein niet kan
Het boek Wat een stervend brein niet kan, door Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit (Uitgeverij Elikser, 2013) werd in 2016 vertaald in het Engels en uitgegeven door IANDS USA (International Association for Near-Death Studies). In dit boek, geheten The Self Does Not Die worden meer dan 100 casussen opgevoerd van Nabij-de-Dood-Ervaringen (NDE’s) gedurende welke door de ervaarder – dus tijdens diepe fysieke bewusteloosheid – waarheidsgetrouwe observaties van de omgeving werden gedaan die naderhand door onafhankelijke derden konden worden geverifieerd èn bevestigd. Dit soort waarnemingen geven sterke bewijskracht aan de hypothese dat het “Zelf”, i.c. het bewustzijn, zelfstandig en gescheiden van het fysieke lichaam kan functioneren.

Hieronder treft u een zeer lovende en uitgebreide recensie van dit boek, geschreven door emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie Neal Grossman van de universiteit van Illinois te Chicago. Deze recensie is vertaald door Jacqueline de Leeuw-Schippers.

Klik hier voor de recensie.

De “Gebitman”
Toelichting: De beroemde (en beruchte) anekdote over de klinisch dode man wiens gebit was weggemaakt.

Het artikel in The Lancet waarin het onderzoeksteam van Netwerk NDE op 15 december 2001 de resultaten van een decennium-lang onderzoek naar nabij-de-doodervaringen bekend maakte, was onder andere geïllustreerd met een anekdote over een klinisch dode man wiens gebit uit zijn mond werd genomen en weggelegd vlak voordat hij werd gereanimeerd.

Het verhaal gaat dat de man tijdens zijn reanimatie een buiten-lichamelijke ervaring had en vanaf het plafond alles meebeleefde. Naderhand werd de verpleegkundige er door de patiënt op aangesproken: “jij weet waar mijn gebit is”. Vanzelfsprekend was de verpleegkundige hierover uitermate onder de indruk, want bij zijn weten was de patiënt tijdens de reanimatie, die zeker een uur duurde, er heel slecht aan toe en volledig buiten bewustzijn, in casu, klinisch dood.

Deze anekdote was een eigen leven gaan leiden en er kwamen allerlei onoordeelkundige reacties op. Vandaar dat een team van Netwerk NDE besloot de betreffende verpleegkundige op te sporen teneinde na te gaan wat er werkelijk gebeurd was. Hieronder treft u een zestal artikelen aan, allemaal overdrukken uit “Terugkeer”, het kwartaaltijdschrift van Netwerk NDE.

 1. Artikel over wat er aan vooraf ging (pdf-bestand)
 2. Artikel over de Gebitman (pdf-bestand)
 3. Reactie van Anesthesioloog G.M. Woerlee
 4. Repliek van Pim van Lommel op Woerlee
 5. Repliek van Titus Rivas op Woerlee
 6. Repliek van A-verpleegkundige TG op Woerlee

Zie ook de twee Engelstalige artikelen op deze site (top menu, onder het item Engels).

Veridieke waarnemingen tijdens NDE/BLE
Toelichting: Een van de kenmerken van een NDE is de buitenlichamelijke ervaring. Talloos zijn de verslagen van NDE’rs die naderhand precies konden vertellen wat er met hen gebeurde tijdens operaties gedurende welke ze even klinisch dood waren. Doorgaans wordt aan zulke verklaringen weinig geloof gehecht. Echter, cardioloog en NDE-onderzoeker Michael Sabom had reeds in de tachtiger jaren uitgebreid studie gemaakt van zulke waarnemingen en kan slechts tot de conclusie komen dat zulke waarnemingen wel degelijk plaats vinden. Daarbij heeft hij de verklaringen vergeleken van geopereerden die een NDE hadden gehad, met geopereerden die het zonder NDE moesten doen.
Klik: Artikel over veridieke waarnemingen (pdf-bestand)

Het artikel in The Lancet door Pim van Lommel, et al. , d.d. 15-12-2001
Toelichting: Dit is het geruchtmakende verslag van het Nederlandse onderzoek dat werd verricht op 334 mensen die klinisch dood waren geweest als gevolg van een acute hartstilstand. De onderzoekers maken duidelijk dat tal van veronderstellingen over de nabij-de-doodervaring die tot dan geopperd waren, weinig of geen grond hebben. Is tot nu toe het meest uitgebreide en degelijkste onderzoek geweest naar de nabij-de-doodervaring.
Ga eerst naar de Nederlandstalige samenvatting – van daaruit kunt u doorklikken naar het pdf-bestand van het originele artikel

De Bruce Greyson-lezing van Dr Peter Fenwick
Toelichting: De Britse neuro-psychiater Dr Peter Fenwick is een van werelds bekendste NDE-onderzoekers. Tijdens de jaarlijkse Bruce Greyson-lezing op het congres van de Amerikaanse IANDS (International Association of Near-Death Studies) van 2004 gaf hij een hoogst interessant totaal overzicht van de tot dan toe verzamelde kennis over de NDE.
Klik: overdruk uit Terugkeer, als pdf-bestand

Near-Death Experience, Consciousness, and the Brain door Pim van Lommel
Toelichting: Engelstalig artikel in het wetenschappelijke tijdschrift “World Futures”, No 62, 134-156, 2006.
Hierin geeft Van Lommel zijn inzichten.
Klik: pdf-bestand PvL-NDE, Consciousness etc

De bijzondere nabij-de-doodervaring van Pamela Reynolds
Toelichting: Een nabij-de-doodervaringdie optrad tijdens een zware hersenoperatie, waarbij het lichaam was afgekoeld tot ca 15 graden celcius, het hart stilgelegd en waarbij geen enkele hersenactiviteit werd gemeten. Desondanks had Pamela Reynolds niet alleen een “klassieke” nabij-de-doodervaring, maar kon ze ook nauwkeurig een aantal handelingen navertellen welke hadden plaats gevonden in de operatiekamer.
Klik: Pamela Reynolds, een overdruk uit Terugkeer, pdf-bestand

De blinde NDE’ster die tijdens haar ervaring kon “zien”
Toelichting: Vicky Noratu is blind vanaf haar geboorte. Zij weet dus niet wat “zien” is. Zij weet dus ook niet wat zwart is, wit, rood, groen, of wat dan ook. Toch kon zij “zien” tijdens haar nabij-de-doodervaring.
Klik: blinde bde-ster, pdf-bestand

Een NDE van 2400 jaar geleden: Soldaat ER
Toelichting: In boek 10 van “De Staat” vertelt de grote filosoof Plato wat de soldaat ER na diens (bijna)dood overkwam. Jim van der Heijden vertelt het na en stelt vast dat wat ER beleefde sterke overeenkomsten heeft met wat tegenwoordig bekend is van de NDE.
Klik: Soldaat ER – pdf-bestand

Wetenschap en NDE
(Juli 2007:) Hieronder treft u drie artikelen aan die gedurende 2006 werden gepubliceerd in Terugkeer.
Het is een zeer gedegen reeks over Wetenschap en BDE (NDE), geschreven door Jim van der Heijden. Er aan vooraf gegaan was een diepgaande discussie tussen hem en Ruud van Wees. Ook deze discussie vindt u hier en kunt u net als de drie artikelen desgewenst binnenhalen. Al deze artikelen zijn beschikbaar als pdf-bestanden.

Muthos & Logos Discussie tussen Jim van der Heijden en Ruud van Wees

 1. Wetenschap en BDE, deel 1 (door Jim van der Heijden)
 2. Wetenschap en BDE, deel 2 (door Jim van der Heijden)
 3. Wetenschap en BDE, deel 3 (door Jim van der Heijden)

NDE, BLE en een opvallende genezing
Toelichting: Een NDE bestudeerd tijdens een prospectief onderzoek, met bevestigde buitenlichamelijke waarnemingen en een onverklaarde genezing
Penny Sartori, R.G.N., Ph.D., Morriston Ziekenhuis, Swansea, Zuid-Wales, Paul Badham, Ph.D.; Alister Hardy Centrum voor Onderzoek naar Religieuze Ervaringen, Universiteit van Wales, Lampeter;Peter Fenwick, M.B.B.Chir., D.P.M., Faculteit Geestelijke Gezondheid, Southampton,
Instituut voor Psychiatrie, Kings College, Londen.
Oorspronkelijk gepubliceerd in het Journal of Near-Death Studies, 25(2), Winter 2006, blz. 69-83. Vertaald door drs Titus Rivas, met schriftelijke toestemming van zowel hoofdauteur Penny Sartori alswel Bruce Greyson, hoofdredacteur van het JNDS.
Klik: Penny Sartori – pdf-bestand

Bezwaren tegen reïncarnatie niet steekhoudend!
Toelichting: Wie het verschijnsel NDE bestudeert komt vrijwel onvermijdelijk in aanraking met het begrip “reïncarnatie”. Met name nogal wat skeptici wijzen dit idee categorisch af. Een van de tegenargumenten waar ze mee komen aandragen is dat er “vroeger nooit zoveel mensen hebben geleefd als er nu op de wereld zijn”. Jim van der Heijden laat in het artikel zien dat dit argument niet opgaat.
Klik: bezwaren tegen reïncarnatie — pdf-bestand

Opmerking: Niet elk boek in deze lijst is nog leverbaar. In zulke gevallen zal men ze moeten zoeken in bibliotheken of antiquariaten. Overigens hebben wij ons beperkt tot Nederlandstalige boeken.

NB: Stichting Netwerk NDE verkoopt geen boeken!

 

Geraakt door Hem — Henneke Dijkstra
Bijna-doodervaring in haar jeugd geeft haar elke dag kracht

Henneke Dijkstra vertelt haar levensverhaal vanaf haar jeugd tot en met het overlijden na een verkeersongeval van haar eerste zoon Edwin in 1999. Door een nabij-de-doodervaring op dertienjarige leeftijd, waar zij al die tijd niet over gesproken heeft, vindt zij de kracht om met de dood van haar zoon om te gaan. Haar moeder overlijdt als zij elf jaar is. De komst van een stiefmoeder op twaalfjarige leeftijd en haar intense dromen laten nogal wat sporen in haar leven na. Ervaringen die zij in haar graf had willen meenemen, maar nu wil ze daarop het hemelse licht, zoals zij dat noemt, op aarde laten schijnen.

Free Musketiers 2015
ISBN 978-90-4843-845-7

Website: www.hennekedijkstra.nl

 


In het licht van het sterven — Ineke Koedam
Ervaringen op de grens van leven en dood

Dit boek gaat over het intensieve proces van sterven, acceptatie en overgave en vooral over bijzondere bewustzijnservaringen die tijdens het stervensproces regelmatig voor blijken te komen. De auteur heeft hiervoor onderzoek gedaan in drie hospices. Met dit boek treedt zij in de voetsporen van autoriteiten op het gebied van levenseinde-ervaringen zoals Peter Fenwick en Pim van Lommel. Van Lommel schreef het voorwoord. Hospicemedewerkers vertellen over hun ervaringen met stervenden en nabestaanden, waaruit duidelijk blijkt dat er meer is. Er ontstaan diepgaande spirituele inzichten, die een groot effect hebben op familie en zorgverleners. De auteur pleit voor meer ruimte voor stervende patiënten om hierover te kunnen praten zonder dat familie of verpleging de inhoud van hun ervaringen ter discussie stelt. Prettig leesbaar door de korte hoofdstukken met afwisselend informatie en ervaringen. De ervaringen zijn goed herkenbaar aan de lichtere druk met schreefloze letter in de tekst. Sobere, krachtige potloodtekeningen ter illustratie. Bevat literatuuropgave en informatie over scholing. In het licht van sterven, verscheen in 2015 in het Engels en zal in 2016 in Duitsland uitkomen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat dit boek een belangrijke bijdrage zal kunnen leveren aan de herkenning en herkenning van levenseinde-ervaringen en dat hierdoor de angst voor de dood zelfs nog in de stervensfase kan verminderen of verdwijnen.’ Pim van Lommel, cardioloog, auteur Eindeloos Bewustzijn.

Te bestellen via www.bol.com of www.weerschijn.nl.


Wat een stervend brein niet kan — Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf Smit
Aanwijzingen voor parapsychologische verschijnselen rond bijna-doodervaringen; de harde kern van bevestigde casussen

Cover_Stervend_brein_T_RivasDit is een belangrijk boek, omdat het casussen betreft die zeer bijzonder en daardoor zeldzaam zijn. Desondanks zijn de schrijvers er toch in geslaagd 78 nabij-de-doodervaringen bij elkaar te sprokkelen waarin de ervaarders uit hun lichaam waren getreden en in die toestand waarnemingen van de omgeving hadden gedaan, die naderhand door onafhankelijke derden konden worden bevestigd. Zulke bevestigingen geven de ervaringen in kwestie grote bewijskracht. Dit boek is verkrijgbaar via bol.com, of rechtstreeks van de uitgever Elikser te Leeuwarden.

 


In harmonie met het Licht — Christophor Coppes
Universele boodschappen van de bijna-doodervaring

Cover_Harmonie_Licht_C_CoppesEr staan ons fantastische ervaringen te wachten na het overlijden; een wereld van eenheid, liefde en licht. Dat is de universele boodschap van nabij-de-doodervaringen. Daar is iedereen even belangrijk en zijn we allemaal diep met elkaar en in ultieme onvoorwaardelijke liefde verbonden.

Dit boek neemt ons mee naar de wereld van het Licht. Het bevat lessen om nu een betere wereld te creëren, zowel materieel als spiritueel. In onze materiële wereld zijn we te veel gefocust op de korte termijn en ons (materieel) eigenbelang. Daardoor is er veel negativiteit in de wereld.

Als we erin slagen meer in harmonie te komen met het Licht en zo onze focus te weerleggen, kunnen we samen een betere toekomst creëren, zowel materieel als spiritueel.


Na dit leven — Eben Alexander

Cover_Na dit leven_Eben AlexanderNederlandse vertaling van een boek dat door zijn oorspronkelijke titel, Proof of Heaven (Bewijs van de Hemel) in de USA een waar pandemonium veroorzaakte. Zeer geprezen door zijn lezerspubliek, afgebrand door de skeptici. Stond weken achtereen nummer een op de beststellerlijst van de New York Times. Het betreft de bijna-doodervaring van een oorspronkelijk skeptische neurochirurg, die zijn leven totaal op zijn kop zette. Nu deinst hij er niet terug te stellen dat het bewustzijn na de fysieke dood blijft bestaan en in een andere, prachtige, wereld terecht komt. Zie ook de aflevering van Schepper en Co die een interview met hem bevat. Uitgeverij Bruna, 2013.

 


Ik moest doodgaan om mijzelf te genezen– Anita Moorjani

Cover_MoorjaniEen bijzonder boek van een bijzondere vrouw. Zij was ten dode opgeschreven als gevolg van kankergezwellen overal in haar lichaam. Zij sterft, maar komt toch terug. Zij blijkt een diepgaande nabij-de-doodervaring gehad te hebben. Deze zeer wonderlijke gebeurtenis wordt gevolgd door een die net zo verbazingwekkend is: binnen enkele dagen blijkt ze genezen te zijn van alle kankers. Deze genezing is door haar behandelende medici vastgelegd en bevestigd. Uitgeverij Mana, 2012, Houten/Antwerpen.

 

 


Leven op Herhaling – Michiel Hegener
Bewijzen voor
reïncarnatie

Leven-opHerhalingVan de beschrijving op bol.com: Komen mensen na hun overlijden terug op aarde? Steeds meer westerlingen geloven in reïncarnatie, in Nederland zo’n 20 procent van de bevolking. Maar is het een geloof? Journalist Michiel Hegener sprak over bewijzen voor reïncarnatie met onderzoekers, sceptici en filosofen uit de hele wereld. Ook interviewde hij mensen met een toetsbaar verhaal over een vorig leven. Volgens hem is een belangrijke aanname van de wetenschap, de eenmaligheid van het individuele leven, aan het wankelen.

 

 


Waar was de patiënt – Bert van Schuijlenburg

wwdpcoverHet speciaal voor hulpverleners — medici, verpleegkundigen, therapeuten — geschreven boekje Waar was de patiënt van onze langjarige medewerker Bert van Schuijlenburg (zelf NDE’er) was lange tijd uitverkocht. Het verheugt ons dat thans een gereviseerde en geactualiseerde gratis uitgave beschikbaar is gekomen in de vorm van een pdf-bestand. Download hier.

 

 

 


Messages From the Light: True Stories of Near-Death Experiences and Communication From the Other Side — Christopher Coppes

messagesIn Messages From the Light: True Stories of Near-Death Experiences and Communication From the Other Side, author Christophor Coppes takes an in-depth look at the aspects of near-death experiences (NDE) and explores several recurring themes reported by those who have had NDEs as well as the fundamental changes that follow after the experience. This book (EAN 978-1-60163-138-1, pages: 224, price: $14.99) is published by New Page Books. The book is available at Barnes & Noble, Borders, Amazon.com, and many other booksellers.

For more information about Messages from the Light and other new releases, visit the website of publisher New Page Books at http://www.newpagebooks.com/.


Van en naar het Licht – spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen –Titus Rivas en Anny Dirven

coverboekvenhlUitgebracht in 2010:

Van en naar het Licht – spirituele preëxistentie, sterfbedvisioenen, bijna-doodervaringen en uittredingen. Auteurs: Drs Titus Rivas en Anny Dirven. Uitgave Elikser. Prijs € 22,50

Dit boek bevat tientallen verhalen over bijzondere ervaringen en verhandelingen over de wetenschappelijke aspecten van de besproken fenomenen. Veel van deze verhalen zijn overgenomen uit het tijdschrift Terugkeer van Stichting Netwerk NDE. Zeer aanbevolen!

Voor meer informatie:
http://www.bol.com/nl/p/van-en-naar-het-licht/1001004009067960/


Het kleine Bijna-bij-de-Dood Boekje — Fragmenten uit de Prakijk

kleinbdeUitgebracht in maart 2010:

Het kleine Bijna-bij-de-Dood Boekje — Fragmenten uit de Prakijk
Auteur: Jim van der Heijden. Uitgegeven door Elmar, Delft. Prijs € 9,95.

Het boekje is zeer handzaam. Het meet slechts 11 x 18 cm, en heeft 80 pagina’s waarin alle nodige kennis van de nabij-de-doodervaring is samengebald en in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. Tevens een antwoord op allerlei beweringen (“Bijnadooddoeners”) van slecht geïnformeerde medici en skeptici.

Wij staan zeer positief tegenover dit boekje.


Eindeloos Bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring — Pim van Lommel

In dit boek heeft cardioloog Pim van Lommel al zijn kennis over de nabij-de-doodervaring, die hij over de afgelopen twee/drie decennia heeft vergaard, neergelegd. Het is een zeer leesbaar boek geworden dat, zoals iemand ons schreef, “met rode oortjes” wordt gelezen. Het boek was genomineerd voor de NS-Publieksprijs – een hele eer! – maar heeft het niet gehaald.

Het boek is in oktober 2009 gepubliceerd in Duitsland (inmiddels de 23e druk!) [Patmos Verlag: Endloses Bewusstsein. Neue Medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung, en in juni 2010 is het in de Engelse taal gepubliceerd [Harper Collins: Consciousness beyond Life. The science of the Near-Death Experience]. De Poolse vertaling is in begin 2011 gepubliceerd; de Spaanse vertaling [Atalanta: Consciencia màs allá de la Vida] is in maart 2012 gepubliceerd, en de Franse vertaling [Dunod: Mort ou Pas? Les dernières découvertes médicinales sur les EMI] is in mei 2012 uitgebracht. In 2015 volgen publicaties in Letland en Italië.

Er zijn inmiddels ongeveer 250.000 exemplaren van het boek verkocht in Europa en Amerika. Recent ontving Pim van Lommel de 2010 Book Award van de Scientific and Medical Network. In februari 2008 stond het nummer 2 op de lijst van de zestig meest verkochte boeken in Nederland.

Uitgeverij: Ten Have, Kampen. Paperback, sinds juni 09, thans 21e druk, Prijs € 15,00.


Onvergankelijk! De Bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn — Jim van der Heijden

onvergankelijkBoek dat zeer de moeite waard is:

Onvergankelijk! De Bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn

Auteur: Jim van der Heijden. Uitgeverij Elmar te Delft. Uit sinds oktober 2008.

Rudolf Smit, hoofdredacteur van Terugkeer, zegt er over:
Dit boek is een samenballing, en maar, van een aantal artikelen die Jim van der Heijden schreef voor Terugkeer. Ik heb ze steeds met heel veel genoegen. gepubliceerd, omdat ze uitblinken door Van der Heijdens originele inzichten gepaard aan uitermate helder taalgebruik. Dankzij de unieke combinatie van een brede kennis hebben een nabij-de-doodervaarder zijn, is hier een boek ontstaan dat gelezen moet worden en een prominente plaats verdient op de boekenplank van een ieder die geïnteresseerd is in het wonderlijke fenomeen van de bijna-doodervaring.


Overige boeken (titels aangegeven met een sterretje (*) achten wij bijzonder het aanbevelen waard)

 • *Coppes, Bob: Bijna Dood Ervaringen en de zoektocht naar het Licht. Soesterberg, uitgeverij Aspekt, 2006
 • *Coppes. Bob: Bijna Dood Ervaringen en Wereldreligies. getuigenis van een universele waarheid. Soesterberg, uitgeverij Aspekt, 2008
 • Eijk, P. van der, Naar het hiernamaals en terug. Den Haag: BZZT, 1991.
 • *Jakoby, Bernard, Ook jij leeft eeuwig. De resultaten van 25 jaar onderzoek naar bijna-doodervaringen, Uithoorn, Karakter Uitgevers, 2003.
 • *Klein, Tienke, De Kiem, Barchem 2007, uitgeverij Petiet
 • *Moody, R.A. jr., Leven na dit leven / Gedachten over leven na dit leven, ervaringen van mensen tijdens hun klinische dood. Bussum: Strengholt, 1987. (Dit boek is in 2008 opnieuw uitgegeven)
 • *Moody, R.A. jr., De tunnel en het licht: het verschijnsel bijna-doodervaring. Utrecht/Antwerpen: A.W. Bruna, 1988.
 • *Morse, M. en P. Perry: Nader tot het Licht: bijna-doodervaringen bij kinderen. Rijswijk: Elmar, 1991
 • *Morse, M. en P. Perry, Veranderd door het Licht. Rijswijk: Elmar, 1993.
 • *Opdebeeck, Anja , Bijna dood. Leven met bijnadoodervaringen, Lannoo, Tielt, 2001
 • *Sabom, M.B., Herinneringen aan de dood: ervaringen van mensen tijdens hun klinische dood. Naarden: Strengholt, 1983.
 • *Van der Heijden, J., Onvergankelijk, de bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn. Delft: Uitgeverij Elmar, 2008
 • Twee boeken over “Perimortale ervaringen”, ook bekend als ADC (After Death Contacts):
 • Lensink, Marianne: Gestuurd Toeval, ISBN 90 6556 117 X
 • Lensink, Marianne: Toevallige Signalen, ISBN 90 6556 273 7;
 • Beide boeken worden uitgegeven door Sigma/Schors.

Jacobine op Zondag

In het kader van de ‘Maand van de Spiritualiteit’ was de aflevering van het KRO/NRCV-programma Jacobine op Zondag van 14 januari 2018 geheel gewijd aan de Nabij de Dood-ervaring. Jacobine van Geel interviewde Pim van Lommel, Rinus van Warven en Lucia Prinsen. Bekijk deze boeiende uitzending via de link hieronder.


Lezingen University of Virginia DOPS

De onderstaande passage hebben wij (met toestemming en onder dankzegging) overgenomen van de website Zoektocht.

Een zeer duidelijk beeld van de gegroeide inzichten en verdere uitdagingen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van NDE’s werd in september 2016 in Boston gegeven door de Research Unit van het Department of Psychiatry and Neurobehavioral Sciences binnen de University of Virginia (UvA DOPS) ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. De presentaties werden tijdens deze middag gegeven onder de titel: Do we survive death? A look at the evidence. Deze presentaties vormden de eerste bijeenkomst van een roadshow, die tot in voorjaar 2017 op verschillende plaatsen werd herhaald. UvA DOPS is gegroeid uit het baanbrekende werk, waar Ian Stevenson mee is begonnen. Het programma begon met het verhaal van Jeff Olsen over de NDE, die hij meemaakte tijdens een auto ongeluk en de moeizame periode die hij daarna doormaakte.

Daarna werden achtereenvolgens presentaties gegeven over de ervaringen en bereikte inzichten op hun vakgebied door:

 • Dr Bruce Greyson over ‘Consciousness Independent of the Brain’ op basis van Nabij-de-doodervaringen
 • Dr Jim Tucker over ‘Young Children Who Remember Previous Lives’, het onderzoek naar reïncarnatie vanaf de periode door Ian Stevenson, waardoor zij inmiddels over 2,500 cases beschikken
 • Dr Kim Penberthy over ‘Mindfulness and Altered States of Consciousness’
 • Dr Edward F Kelly over ‘Consciousness is More than a Product of Brain Activity’

De drive om deze kennis te verspreiden is de overtuiging, dat de wereld het verdient vanwege de grote maatschappelijke impact voor ons toekomstige omgaan met elkaar en onze planeet om – in weerwil van de kortzichtige materialistische gangbare wetenschap – overtuigd te worden door de in de afgelopen 50 jaar opgebouwde inzichten.


Interessant YouTube filmpje

Chirurg Mary Neal vertelt over haar BDE en welk een impact die heeft gehad op haar leven en dat van haar gezin: https://www.youtube.com/watch?v=qmprIhIW5gc


Film n.a.v. boek Eindeloos Bewustzijn

(7 november 2010, 14.00 uur, Ned 2)

Toelichting

Het boek Eindeloos Bewustzijn van cardioloog Pim van Lommel veranderde voor veel mensen het inzicht over het leven op een radicale wijze. Het boek is het resultaat van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen van mensen met een nabij-de-doodervaring. In de film Eindeloos Bewustzijn verkennen wij het transformatief karakter van vier NDE’s aan de hand van hun getuigenissen. Hoewel iedere persoon zijn eigen unieke ervaring beleefde zijn er opvallende aspecten die zij unaniem met elkaar delen. Mensen met een dergelijke ervaring zijn minder bang voor de dood. Verder tonen zij minder interesse voor uiterlijke en materiële zaken, voelen zich een met de natuur en bij velen van hen ontwikkelde zich een hoge intuïtieve en helende gave. De persoonlijke, vaak emotionele, verhalen krijgen context door discussies met een aantal belangrijke denkers op dit gebied. Een van hen is Reinier Tilanus, hij ziet overeenkomsten tussen Van Lommel’s kijk op bewustzijn en die van de oude Tibetaanse meesters. De Amerikaanse Raymond Moody, psycholoog en filosoof, die in 1975 NDE’s in de openbaarheid bracht met zijn bestseller Life After Death licht zijn visie toe. Uiteraard is er in de film een belangrijke rol weggelegd voor Pim van Lommel zelf.

Regisseur Mark Verkerk (Buddha’s Lost Children) liet zich voor deze film onder andere inspireren door een stelling van Van Lommel: “Als je ervan uitgaat dat de wetenschap materialistisch is, schakel je per definitie bewustzijn uit. Want bewustzijn is niet te meten. Ik kan nooit wetenschappelijk bewijzen dat iemand verliefd is of een schilderij heel mooi vindt. En toch is het de meest grote realiteit die een mens heeft. Dus stel ik dat je een ander soort wetenschap moet hebben die ook subjectieve elementen toelaat. Wetenschap is voor mij vragen stellen met een open geest.”

Regie & scenario: Mark Verkerk
Met: Pim van Lommel, Raymond Moody, Carlo Leget, Joke Endedijk – van der Jagt, Cindy Wielders, Paul Derks en Bart Sikken
Camera: Mark Verkerk en Rene Heijnen Montage: Jos Driessen — Redactie: Anne-Berthe van Chastelet-Emmen — Eindredactie: Babeth M. VanLoo Producent: Ton Okkerse © 2010 EMS FILMS /Boeddhistische Omroep

http://www.eindeloosbewustzijndefilm.nl/

http://emsfilms.com/


Bijna dood

In het KRO-programma Een tweede leven dat in juli 2010 uitgezonden werd, ontmoette Karin de Groot zestien mensen die een nabij-de-doodervaring hadden meegemaakt.
In deze serie traden ook enkele Netwerk NDE-donateurs op. Er waren acht afleveringen.

Link naar de acht afleveringen: Een tweede leven

 

 

Menuknop Toelichting
• Home Incl. deze sub-pagina over de opzet van de site
• De NDE  Het hoofdonderwerp, met informatie over wat een Nabij-de Dood Ervaring is
• Non-lokaal bewustzijn  Informatie over aanpalende onderwerpen als Dood en Sterven, het Hiernamaals en Reïncarnatie
• Hulpverlening  Informatie voor mensen met een NDE en hulpverleners en een overzicht met contactgegevens van hulpverleners
• Documentatie  Achtergrond informatie over de onderwerpen BDE/NDE, Non-lokaal bewustzijn in de vorm van Artikelen, Boeken en Links naar interessante websites, alsook voor meer wetenschappelijke achtergrond informatie en kritische geluiden
• Wie zijn wij  Informatie over de stichting “Netwerk NDE” en haar activiteiten als organisatie, contactmogelijkheden, donateurschap, het magazine “Terugkeer naar Levenslicht” en ANBI gegevens

 

Print Friendly, PDF & Email