Oudere artikelen uit Terugkeer

Filosofische kritiek op het computermodel van de persoonlijke geest 

Door Titus Rivas

Het zogeheten computermodel van de persoonlijke geest lijkt het materialistische mens- en dierbeeld op eerste gezicht aannemelijker te maken dan ooit tevoren. Dit is echter maar schijn. Het bewustzijn (onze subjectieve beleving) heeft allerlei kenmerken die niet te vatten zijn in een computermodel. Pogingen om zoveel mogelijk van het computermodel te redden, zoals die van het zogeheten reductionisme, het epifenomenalisme en de identiteitstheorie, blijken stuk voor stuk onhoudbaar te zijn. Door een analyse van het computermodel van de persoonlijke geest, blijkt dat het materialisme definitief verworpen dient te worden.

Dit heeft onder meer gevolgen voor onze visie op bijna-doodervaringen: materialistische bezwaren tegen een spirituele interpretatie kunnen niet steekhoudend zijn.

Lees meer ….

Het geval Al Sullivan – Een bijnadoodervaring met paranormale indrukken

Door Titus Rivas

Emily Williams Cook, Bruce Greyson en Ian Stevenson publiceerden in 1998 een artikel over mogelijk bewijsmateriaal dat bijna-doodervaringen kunnen bieden voor een overleven na de dood. Het bewijskrachtigste geval uit dit artikel is de BDE van Al Sullivan. De patiënt nam hierbij, terwijl hij bewusteloos en geheel verdoofd was, een unieke persoonlijke gewoonte van zijn chirurg waar. Er zijn betrouwbare getuigen voor deze gewoonte en tevens voor het moment waarop Sullivan voor het eerst over zijn waarneming sprak, namelijk onmiddellijk na zijn operatie. De auteur staat beknopt stil bij het geval en onderschrijft het pleidooi van de wetenschappers voor meer onderzoek op dit gebied.

Lees meer …

Cardioloog Pim van Lommel reageerde op een skeptisch artikel

Op dringend verzoek van de redactie van “Terugkeer” ben ik bereid een reactie te schrijven op het artikel “Sterfelijke Geest” door J.W. Nienhuys in Skepter Herfst 2004 (tijdschrift van de Stichting Skepsis; het betreffende artikel was een bespreking van Gerarld Woerlee’s boek Mortal Minds – ook besproken door Titus Rivas in Terugkeer 15-1). Ik heb eigenlijk steeds minder behoefte om inhoudelijk te reageren op wetenschappelijk ongefundeerde en soms gewoon onzinnige argumenten, die verzonnen worden door materialistische skeptici om de BDE puur fysiologisch te willen verklaren. Maar genoemd artikel van Nienhuys kan haast niet onbesproken blijven.

Lees meer …

Kinderen en  Bijna-doodervaringen – enkele vertellingen

Door Phyllis Atwater

Sinds 1978 is het onderzoek naar het fenomeen bijnadoodervaringen mijn voornaamste werkgebied geweest. Ik gebruik politiële onderzoekstechnieken als basis voor mijn onderzoekswerk. Sommige van mijn bevindingen zijn wetenschappelijk geverifieerd in prospectieve studies.

Lees meer …

Over Visuele Waarneming

Door Pim van Lommel

Naar aanleiding van het verhaal van Vicky Noratuk, een volledig blinde BDEster die letterlijk het licht zag, dringt de vraag zich op hoe wij ook onder normale omstandigheden waarnemen. Hoe komt visuele waarneming tot stand, en welke rol spelen onze zintuigen, onze hersenen, ons bewustzijn en ons “Ik” hierbij? Mijn stellige overtuiging is dat het je bewustzijn is dat waarneemt, en niet je ogen of je hersenen.

Lees meer …

Onbewezen, onverklaard, echt

Door Jim van der Heijden

“Ik heb een ervaring gehad die ik niet kan bewijzen. Ik kan haar niet eens verklaren, maar alles wat ik als mens weet, alles wat ik ben, zegt me dat die echt was. Ik maakte deel uit van iets heerlijks, iets dat me voor altijd heeft veranderd, een visioen van het universum dat ons onweerlegbaar zegt hoe klein en onbetekenend en hoe zeldzaam en kostbaar we allemaal zijn. Een visioen dat ons zegt dat we behoren bij iets dat groter is dan wijzelf. Dat wij niet alléén zijn, dat niemand van ons alleen is.”

Uit: “Contact” (C. Sagan), geciteerd in  Waarom God niet verdwijnt”  (A. Newberg e.a.)

Lees meer …

Toegang tot het geheugen van het Universum Toegang

Door Ludwig de Vocht

Sommige BDE’ers krijgen tijdens hun ervaring toegang tot Absolute Kennis. Andere BDE’ers krijgen tijdens hun levensterugblik toegang tot de gevoelens en emoties van mensen met wie ze in interactie zijn getreden. De toegang tot een zeer bijzondere vorm van informatie staat hier centraal. Dit opmerkelijke aspect van de bijnadoodervaring sluit erg nauw aan bij de wetenschappelijke ontwikkelingen in onze moderne informatiemaatschappij. Sommige wetenschappers vermoeden immers het bestaan van een allesomvattend informatieveld en hebben hun hoop gesteld in het zogenaamde zero point field of nulpuntenergieveld. De speurtocht naar dit veld vormt het hoofdthema van twee erg interessante, recent verschenen boeken: Kosmische visie van Ervin Laszlo en Het veld van Lynne McTaggart.

Lees meer…

Print Friendly, PDF & Email