Wetenschappelijk

Deze pagina bevat Wetenschappelijke achtergrond informatie verdeeld over drie categorieën: Artikelen, Boeken en Links.

ARTIKELEN

Om even bij stil te staan
Door Rudolf Smit
In oktober 2018 is het 30 jaar geleden, dat Stichting Merkawah, de vroegere naam van Stichting Netwerk NDE, werd opgericht. Een aardig overzicht over de eerste 2 decennia werd gegeven in de Terugblik bij het 20-jarig jubileum in 2008. Nu we 10 jaar verder zijn is het aardig om te zien welke ontwikkelingen er in de afgelopen jaren zijn gewee
Lees meer…

Verslag 5e Symposium “Schnittstelle Tod” over paradigmaverschuiving mbt ‘Brein-Bewustzijn’
Onder ‘Documentatie>Non-lokaal bewustzijn’ hebben Raymond Saerens en Stephan Schwartz in enkele artikelen al aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het zgn “brein-bewustzijn” debat, terwijl onder Boeken gerefereerd wordt aan Alan Hugenot en Mark Gober mbt de lopende paradigma verschuiving van opvattingen rond het bewustzijn. Dat gaat over de materialistisch-fysicalistische benadering op basis van de achterhaalde Newtoniaanse fysica in vergelijking met de op kwantum-theoretische basis gefundeerde opvattingen over het bredere allesomvattende non-lokale bewustzijn.
Daarin wordt de materialistische opvatting aangetast, dat slechts de fysieke hersenen het bewustzijn in het mentale domein zouden kunnen produceren, terwijl nieuwere inzichten er steeds meer op beginnen te wijzen, dat het metafysische domein van de mentale wereld het primaat heeft boven de materiële werkelijkheid of dat mogelijk de hele werkelijkheid meer dualistisch opgevat zou moeten worden als een combinatie van het lokale en het non-lokale bewustzijn, zoals bijvoorbeeld verwoord door Prof. Hans-Peter Dürr, voormalig directeur van het Max Planck instituut.

Over die ontwikkeling gaat het bijgaande verslag van enkele presentaties van Raymond Saerens van het tweejaarlijks symposium van 8 november 2017 in Aken van onze Duitse zustervereniging Netzwerk Nahtoderfahrung (N.NTE). Dat betreft een samenvatting van de presentaties van:
Hemzelf over “Hoe (on)wetend de natuurwetenschappen van vandaag zijn?”
Klaus Müller, kapitein, stelde vanuit verschillende invalshoeken liefde en wijsheid voorop vertelde vanuit zijn hospice ervaring, dat men stervenden werkelijk helpt met bewustmaking van de NDE.
Eloïs Serwaty, voormalig voorzitter van NDE Duitsland met “Die Brüche des Lebens sind die Einfallstore des Unendlichen” (‘de breekpunten van het leven zijn de invalshoeken van het oneindige’)
Jürgen Bruhn als theoloog, filosoof en docent over “Nahtoderfahrungen als Thema im Unterricht” (NDE’s als onderwijsthema) en
Prof.dr.-ing. Ralph Otte die in zijn presentatie stelde, dat geestelijke fenomenen niet het gewenste onderwerp van studie vormen in de natuurwetenschappen, waarbij er steeds meer aanwijzingen zijn dat het klassieke, materialistische wereldbeeld aan zijn verklaringsgrenzen gekomen is. Nadat hij eerst stilstond bij een aantal fenomenen, die de wetenschap niet kan verklaren, stelde hij voor hoe men de geest in de natuurwetenschappen zou kunnen integreren om zo in de toekomst enkele ‘ongelooflijke’ fenomenen van onze hersenen wetenschappelijk wél zou kunnen verwerken. De geavanceerde wetenschap heeft op sommige gebieden een dogmatisme voortgebracht, dat de indruk wekt, dat alleen deze of die ideeën over de wereld in principe aanvaardbaar zouden zijn.

Dit soort contacten ondersteunt steeds weer het gevoel van de ware aard van de NDE . Vele academici ondersteunen die authenticiteit en er wordt in centra voor bewustzijnsonderzoek zoals het IONS (‘Institute of Noetic Sciences’ in de USA) zeer ernstig werk gemaakt van de studie van het bewustzijn en de verschillende bewustzijnstoestanden, waardoor de aanwijzingen naar de ware aard van de NDE en het bewustzijn zullen groeien, evenals mbt de beperkingen om via de materialistische weg en het klassieke denkkader dat inzicht te vergroten. Een nieuwe studie van NDE-onderzoekers Bruce Greyson en Michael Nahm betreft bijvoorbeeld mensen die normaal bewust functioneren maar amper hersenweefsel bezitten (hydrocefalie), laat staan dié hersengebieden die door de gevestigde neurowetenschappen noodzakelijk worden geacht voor ‘het voortbrengen van bewustzijn’.

Het verklaren van de NDE met de nieuwste, moderne wetenschappelijke inzichten, met name uit de kwantumfysica, de parapsychologie, de microbiologie en de kosmologie, met het primaire karakter van bewustzijn en het epi-fenomenale karakter van materie, is eenvoudiger dan met de gangbare, bekrompen materialistische. Dat bewustzijn via de hersenen interacteert met de materiële wereld, is waarschijnlijker en een eenvoudigere verklaring dan dat de stoffelijke hersenen ons bewustzijn produceren. Zeker als we weten dat deze hersenen voor 99% uit lege ruimte bestaan en dat de overige 1% vaste deeltjes (moleculen, atomen, subatomaire deeltjes) op kwantumfysisch niveau onstoffelijk zijn. Zoals blijkt uit alle moderne bevindingen van de kwantumfysica, ook in de kosmologie: uiteindelijk is het weefsel van het universum onstoffelijk, zeg maar… bewustzijn.
Lees meer …

Recensie door Neal Grossman van Wat een stervend brein niet kan
Het boek Wat een stervend brein niet kan, door Titus Rivas, Anny Dirven en Rudolf Smit (Uitgeverij Elikser, 2013) werd in 2016 vertaald in het Engels en uitgegeven door IANDS USA (International Association for Near-Death Studies). In dit boek, geheten The Self Does Not Die worden meer dan 100 casussen opgevoerd van Nabij-de-Dood-Ervaringen (NDE’s) gedurende welke door de ervaarder – dus tijdens diepe fysieke bewusteloosheid – waarheidsgetrouwe observaties van de omgeving werden gedaan die naderhand door onafhankelijke derden konden worden geverifieerd èn bevestigd. Dit soort waarnemingen geven sterke bewijskracht aan de hypothese dat het “Zelf”, i.c. het bewustzijn, zelfstandig en gescheiden van het fysieke lichaam kan functioneren.

Hieronder treft u een zeer lovende en uitgebreide recensie van dit boek, geschreven door emeritus hoogleraar wetenschapsfilosofie Neal Grossman van de universiteit van Illinois te Chicago. Deze recensie is vertaald door Jacqueline de Leeuw-Schippers.

Klik hier voor de recensie.

De “Gebitman”
Toelichting: De beroemde (en beruchte) anekdote over de klinisch dode man wiens gebit was weggemaakt.

Het artikel in The Lancet waarin het onderzoeksteam van Netwerk NDE op 15 december 2001 de resultaten van een decennium-lang onderzoek naar nabij-de-doodervaringen bekend maakte, was onder andere geïllustreerd met een anekdote over een klinisch dode man wiens gebit uit zijn mond werd genomen en weggelegd vlak voordat hij werd gereanimeerd.

Het verhaal gaat dat de man tijdens zijn reanimatie een buiten-lichamelijke ervaring had en vanaf het plafond alles meebeleefde. Naderhand werd de verpleegkundige er door de patiënt op aangesproken: “jij weet waar mijn gebit is”. Vanzelfsprekend was de verpleegkundige hierover uitermate onder de indruk, want bij zijn weten was de patiënt tijdens de reanimatie, die zeker een uur duurde, er heel slecht aan toe en volledig buiten bewustzijn, in casu, klinisch dood.

Deze anekdote was een eigen leven gaan leiden en er kwamen allerlei onoordeelkundige reacties op. Vandaar dat een team van Netwerk NDE besloot de betreffende verpleegkundige op te sporen teneinde na te gaan wat er werkelijk gebeurd was. Hieronder treft u een zestal artikelen aan, allemaal overdrukken uit “Terugkeer”, het kwartaaltijdschrift van Netwerk NDE.

 1. Artikel over wat er aan vooraf ging (pdf-bestand)
 2. Artikel over de Gebitman (pdf-bestand)
 3. Reactie van Anesthesioloog G.M. Woerlee
 4. Repliek van Pim van Lommel op Woerlee
 5. Repliek van Titus Rivas op Woerlee
 6. Repliek van A-verpleegkundige TG op Woerlee

Zie ook de twee Engelstalige artikelen op deze site (top menu, onder het item Engels).

Veridieke waarnemingen tijdens NDE/BLE
Toelichting: Een van de kenmerken van een NDE is de buitenlichamelijke ervaring. Talloos zijn de verslagen van NDE’rs die naderhand precies konden vertellen wat er met hen gebeurde tijdens operaties gedurende welke ze even klinisch dood waren. Doorgaans wordt aan zulke verklaringen weinig geloof gehecht. Echter, cardioloog en NDE-onderzoeker Michael Sabom had reeds in de tachtiger jaren uitgebreid studie gemaakt van zulke waarnemingen en kan slechts tot de conclusie komen dat zulke waarnemingen wel degelijk plaats vinden. Daarbij heeft hij de verklaringen vergeleken van geopereerden die een NDE hadden gehad, met geopereerden die het zonder NDE moesten doen.

Klik: Artikel over veridieke waarnemingen (pdf-bestand)

Het artikel in The Lancet door Pim van Lommel, et al. , d.d. 15-12-2001
Toelichting: Dit is het geruchtmakende verslag van het Nederlandse onderzoek dat werd verricht op 334 mensen die klinisch dood waren geweest als gevolg van een acute hartstilstand. De onderzoekers maken duidelijk dat tal van veronderstellingen over de nabij-de-doodervaring die tot dan geopperd waren, weinig of geen grond hebben. Is tot nu toe het meest uitgebreide en degelijkste onderzoek geweest naar de nabij-de-doodervaring.

Ga eerst naar de Nederlandstalige samenvatting – van daaruit kunt u doorklikken naar het pdf-bestand van het originele artikel

De Bruce Greyson-lezing van Dr Peter Fenwick
Toelichting: De Britse neuro-psychiater Dr Peter Fenwick is een van werelds bekendste NDE-onderzoekers. Tijdens de jaarlijkse Bruce Greyson-lezing op het congres van de Amerikaanse IANDS (International Association of Near-Death Studies) van 2004 gaf hij een hoogst interessant totaal overzicht van de tot dan toe verzamelde kennis over de NDE.

Klik: overdruk uit Terugkeer, als pdf-bestand

Near-Death Experience, Consciousness, and the Brain door Pim van Lommel
Toelichting: Engelstalig artikel in het wetenschappelijke tijdschrift “World Futures”, No 62, 134-156, 2006.

Hierin geeft Van Lommel zijn inzichten.
Klik: pdf-bestand PvL-NDE, Consciousness etc

Wetenschap en NDE
(Juli 2007:) Hieronder treft u drie artikelen aan die gedurende 2006 werden gepubliceerd in Terugkeer.

Het is een zeer gedegen reeks over Wetenschap en BDE (NDE), geschreven door Jim van der Heijden. Er aan vooraf gegaan was een diepgaande discussie tussen hem en Ruud van Wees. Ook deze discussie vindt u hier en kunt u net als de drie artikelen desgewenst binnenhalen. Al deze artikelen zijn beschikbaar als pdf-bestanden.

Muthos & Logos Discussie tussen Jim van der Heijden en Ruud van Wees

 1. Wetenschap en BDE, deel 1 (door Jim van der Heijden)
 2. Wetenschap en BDE, deel 2 (door Jim van der Heijden)
 3. Wetenschap en BDE, deel 3 (door Jim van der Heijden)

Bezwaren tegen reïncarnatie niet steekhoudend!
Toelichting: Wie het verschijnsel NDE bestudeert komt vrijwel onvermijdelijk in aanraking met het begrip “reïncarnatie”. Met name nogal wat skeptici wijzen dit idee categorisch af. Een van de tegenargumenten waar ze mee komen aandragen is dat er “vroeger nooit zoveel mensen hebben geleefd als er nu op de wereld zijn”. Jim van der Heijden laat in het artikel zien dat dit argument niet opgaat.

Klik: bezwaren tegen reïncarnatie — pdf-bestand

Over Visuele Waarneming
Door Pim van Lommel
Naar aanleiding van het verhaal van Vicky Noratuk, een volledig blinde BDEster die letterlijk het licht zag, dringt de vraag zich op hoe wij ook onder normale omstandigheden waarnemen. Hoe komt visuele waarneming tot stand, en welke rol spelen onze zintuigen, onze hersenen, ons bewustzijn en ons “Ik” hierbij? Mijn stellige overtuiging is dat het je bewustzijn is dat waarneemt, en niet je ogen of je hersenen.
Lees meer …

Toegang tot het geheugen van het Universum
Door Ludwig de Vocht
Sommige BDE’ers krijgen tijdens hun ervaring toegang tot Absolute Kennis. Andere BDE’ers krijgen tijdens hun levensterugblik toegang tot de gevoelens en emoties van mensen met wie ze in interactie zijn getreden. De toegang tot een zeer bijzondere vorm van informatie staat hier centraal. Dit opmerkelijke aspect van de bijnadoodervaring sluit erg nauw aan bij de wetenschappelijke ontwikkelingen in onze moderne informatiemaatschappij. Sommige wetenschappers vermoeden immers het bestaan van een allesomvattend informatieveld en hebben hun hoop gesteld in het zogenaamde zero point field of nulpuntenergieveld. De speurtocht naar dit veld vormt het hoofdthema van twee erg interessante, recent verschenen boeken: Kosmische visie van Ervin Laszlo en Het veld van Lynne McTaggart.
Lees meer…

BOEKEN


Wat zeggen nabij-de-doodervaringen over de dood, het leven en ons bewustzijn?

Dr. Bruce Greyson is emeritus hoogleraar Psychiatrie en Neurologische Gedragswetenschappen aan de University of Virginia School of Medicine. Hij is medeoprichter van de International Association for Near-Death Studies en redacteur van het Journal of Near-Death Studies, het enige academische tijdschrift gewijd aan bijna-doodervaringen.

‘Zijn boek “Daarna” zal waarschijnlijk van groot belang worden voor miljoenen mensen die proberen het leven en de dood te begrijpen.’ Eben Alexander, auteur van de bestseller Na dit leven

Nabij-de-doodervaringen stammen al uit de Oudheid en 1 op de 10 mensen bij wie het hart stopt met kloppen krijgt hiermee te maken. De medische wereld heeft deze ervaringen over het algemeen genegeerd en afgedaan als ’trucs van de hersenen’. Maar na verschillende ervaringen met zijn patiënten begon dr. Bruce Greyson het fenomeen te onderzoeken.

Als arts zonder religieuze overtuiging benadert hij nabij-de-doodervaringen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Greyson laat zien aan de hand van verhalen van zijn patiënten hoe wetenschappelijke onthullingen over het sterfproces een alternatieve theorie kunnen ondersteunen. Sterven zou de drempel kunnen zijn tussen de ene vorm van bewustzijn en de andere – geen einde maar een overgang. Dit nieuwe perspectief kan de angst om te sterven veranderen in een nuchtere kijk op een nieuwe mijlpaal in ons leven. Voor de duidelijkheid hierbij ook de Inhoudsopgave van het boek.

‘Dit boek van Bruce Greyson zal het bewustzijn van veel lezers op een zeer positieve manier veranderen.’ Pim van Lommel, auteur van Eindeloos bewustzijn

Uitgeverij: Unieboek | Het Spectrum bv, Amsterdam. Prijs € 22,00


Eindeloos Bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring — Pim van Lommel

In dit boek heeft cardioloog Pim van Lommel al zijn kennis over de nabij-de-doodervaring, die hij over de afgelopen twee/drie decennia heeft vergaard, neergelegd. Het is een zeer leesbaar boek geworden dat, zoals iemand ons schreef, “met rode oortjes” wordt gelezen. Het boek was genomineerd voor de NS-Publieksprijs – een hele eer! – maar heeft het niet gehaald.

Het boek is in oktober 2009 gepubliceerd in Duitsland (inmiddels de 23e druk!) [Patmos Verlag: Endloses Bewusstsein. Neue Medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung, en in juni 2010 is het in de Engelse taal gepubliceerd [Harper Collins: Consciousness beyond Life. The science of the Near-Death Experience]. De Poolse vertaling is in begin 2011 gepubliceerd; de Spaanse vertaling [Atalanta: Consciencia màs allá de la Vida] is in maart 2012 gepubliceerd, en de Franse vertaling [Dunod: Mort ou Pas? Les dernières découvertes médicinales sur les EMI] is in mei 2012 uitgebracht. In 2015 volgen publicaties in Letland en Italië.

Er zijn inmiddels ongeveer 250.000 exemplaren van het boek verkocht in Europa en Amerika. Recent ontving Pim van Lommel de 2010 Book Award van de Scientific and Medical Network. In februari 2008 stond het nummer 2 op de lijst van de zestig meest verkochte boeken in Nederland.

Uitgeverij: Ten Have, Kampen. Paperback, sinds juni 09, thans 21e druk, Prijs € 15,00.


An End to Upside Down Thinking – Mark Gober

Dispelling the Myth That the Brain Produces Consciousness, and the Implications for Everyday Life

In het op de lijst ‘Non-lokaal bewustzijn’ genoemde boek van Alan Hugenot verwijt hij de Westerse wetenschap haar onwetenschappelijke en kortzichtige houding, waarin zij vaak relevant bewijs vanuit nieuwe studies negeert. Net als hij valt Mark Gober het Materialisme  aan in dit boek door een overzicht te geven van recent en lopend multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek over non-lokaal Bewustzijn. Dit feitelijk overzicht indiceert ook, dat de huidige stand van zaken in de discussie tussen enerzijds een door het fysieke brein geproduceerd, niet-voortbestaand bewustzijn en het non-lokaal bewustzijn dat na het sterven voortbestaat, een kantelpunt van een nieuw paradigma nadert. Daarbij wordt het steeds moeilijker om het groeiende bewijs vanuit de huidige wetenschappelijke activiteiten te negeren. Om een indruk van de inhoud van het boek te geven en vanwege het indrukwekkende samenvattende overzicht heb ik de Inhoudsopgaaf en de vertaalde volledige tekst van Hoofdstuk 12 bijgesloten, waarin hij terugblikt op de inhoud van de voorgaande hoofdstukken.

Waterside Press, Cardiff-by-the-Sea (2018)


Wat een stervend brein niet kan — Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf Smit
Aanwijzingen voor parapsychologische verschijnselen rond bijna-doodervaringen; de harde kern van bevestigde casussen (2013)

Cover_Stervend_brein_T_RivasDit is een belangrijk boek, omdat het casussen betreft die zeer bijzonder en daardoor zeldzaam zijn. Desondanks zijn de schrijvers er toch in geslaagd 78 nabij-de-doodervaringen bij elkaar te sprokkelen waarin de ervaarders uit hun lichaam waren getreden en in die toestand waarnemingen van de omgeving hadden gedaan, die naderhand door onafhankelijke derden konden worden bevestigd. Zulke bevestigingen geven de ervaringen in kwestie grote bewijskracht.

Daarnaast de Engelse (uitgebreidere) versie “The Self does not Die – Verified Paranormal Phenomena from Near-Death Experiences” (2016) met meer dan 100 cases, die internationaal enthousiast werd ontvangen.

Dit boek is verkrijgbaar via bol.com, of rechtstreeks van de uitgever Elikser te Leeuwarden.


Gebruik je hersens! (2018) en Mijn brein denkt niet, ik wel (2014) – Arie Bos

Voor de meeste boeken over hersenen moet je een universitaire of tenminste een voortgezette opleiding hebben gevolgd om ze te kunnen lezen. “Dat geldt ook voor mijn eigen boeken”, bedacht Arie Bos, terwijl hij vond dat eigenlijk iedereen zou moeten kunnen lezen wat hij daarin beweert. Daarom besloot hij een versie te maken die voor iedereen, ook voor scholieren van de hoogste klassen van de middelbare school, leesbaar zou moeten zijn. Diverse mensen, die een universitaire achtergrond hebben, verzekerden hem, dat ook zijzelf op zo’n boek wachtten.
De auteur verdedigt in beide boeken dat niet de hersenen ons, maar dat wij onze hersenen gebruiken. Dat doet hij door de werking en de bouw van de hersenen uit te leggen en de rol die het bewustzijn hierin speelt. Wij zijn niet onze hersenen, maar door ze te gebruiken maken we ze tot een bij ons passende hulp voor al ons doen en laten. Hierbij komen zoveel aspecten ter sprake dat je, wanneer je het uit hebt, heel veel over hersenen te weten bent gekomen. Hier ook een link naar de lovende boekbespreking door Jim van der Heijden in ‘Terugkeer naar het Licht’. De inhoud van dit boek komt in grote lijnen ook aan de orde in de video van het boeiende Studium Generale aan de TU Delft in 2015 . Het eerdere boek gaat uitgebreider in op het weerleggen van de denkbeelden van het materialisme over het bewustzijn en het zelf.

Ook het eerste boek van Arie Bos, Hoe de stof de geest kreeg – de evolutie van het ik uit 2008, wordt van harte aanbevolen. Om een indruk van de inhoud te krijgen verwijst deze link naar het downloadbare Voorwoord van Pim van Lommel.
Uitgeverij Christofoor, Zeist, 2018 en 2014


Quantum Enigma, Physics Encounters Consciousness Bruce Rosenblum and Fred Kuttner

Bij het proberen te begrijpen van het atoom hebben fysici de Kwantum Mechanica ontwikkeld, de meest succesvolle theorie in de wetenschap en de basis voor 1/3 van onze economie. Tot hun verrassing ontdekten zij met hun theorie, dat de fysica het bewustzijn tegenkomt. Bruce Rosenblum en Fred Kuttner leggen dit alles uit in niet-technische taal met behulp van een paar denkbeeldige verhalen en anecdotes over de ontwikkelaars van de theorie. Ze presenteren het kwantum mysterie eerlijk en benadrukken wat wel en geen speculatie is. Quantum Enigma’s beschrijving van de experimentele kwantum feiten zelf en de kwantum theorie die ze uitlegt staan niet ter discussie. Interpreteren wat het allemaal betekent is echter zeer controversieel. Maar elke interpretatie van kwantum fysica gaat gepaard met bewustzijn. De schrijvers richten zich daarom op het verkennen van het bewustzijn zelf – en komen dan de kwantum mechanica tegen. Vrije wil en anthropische principes worden cruciale onderwerpen en de door sommige leidende kwantum kosmologen voorgestelde verbinding van het bewustzijn met de kosmos is verbazingwekkend. In dat gebied is de bijzondere expertise van fysici niet langer de enige betrouwbare gids. De lezers kunnen met de feiten en suggesties van de kwantum mechanica zelf speculeren. In de paar decennia nadat de experimenten van het  theorema van Bell verstrengeling (Einstein’s ‘spooky action’) vaststelden is de belangstelling voor de beginselen en de raadsels van de kwantum mechanica toegenomen. De afgelopen jaren hebben fysici, filosofen, computer specialisten, en zelfs biologen bijgedragen aan ons bewust worden van het belang van kwantum verschijnselen. In deze 2e editie is dat meegenomen.

Bruce Rosenblum is Emeritus Professor Fysica en vroeger Hoofd van het Physics Dept aan de University of California, Santa Cruz en Fred Kuttner is Docent Fysica aan die universiteit.

Oxford University Press, 2nd Edition, New York, 2011


5D – over onze niet-stoffelijke essentie en de weg door de stof – Jim van der Heijden
Met Rudolf H. Smit over Geverifieerde Veridieke NDE-en

Na Onvergankelijk! dat gaat over wetenschap en filosofie in verband met de nabij-de-dood-ervaring (NDE) en Het kleine bijna-bij-de-dood boekje dat een opstapje naar deze vaak moeilijke materie biedt en tevens ingaat op de begeleiding van ervaarders en de erkenning van hun ervaringen is er nu dit nieuwe boek van Jim van der Heijden. (2019)

Hierin laat hij zien dat de stoffelijke mens altijd heeft geweten verbonden te zijn met zijn niet-stoffelijke essentie. In het voorbije anderhalf millennium is bij velen, vooral in de Westerse wereld, dit weten verdrongen door geloof en wetenschap. Die hebben echter niet kunnen voorkomen dat het nooit geheel verdwenen innerlijke weten weer de kop heeft opgestoken. Gesterkt door persoonlijke ervaringen eist het zijn terechte plaats op, trekt een eeuwige lijn door en bevestigt deze.

Bovendien is het in de afgelopen eeuw duidelijk geworden dat de wetenschap die het materialisme omarmde zich op een ander paradigma moet gaan oriënteren. Het zoeken naar het steeds kleinere heeft naar een wereld gebracht waarin alle bekende zekerheden en verbanden zijn verdwenen. En het heeft de verwachting ondergraven dat gevonden zou worden dat bewustzijn slechts een bijverschijnsel is. Integendeel, bewustzijn blijkt primair te zijn in een werkelijkheid die ruimte en tijd overstijgt.

5D vertelt, legt uit en geeft een theorie. Zie de boekbespreking door Ruud van Wees.

Onder meer te bestellen via https://www.boekenbestellen.nl/boek/5d/9789463456500


Onvergankelijk! De Bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn – Jim van der Heijden

onvergankelijkBoek dat zeer de moeite waard is:

Onvergankelijk! De Bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn (heruitgaven 2019)

Auteur: Jim van der Heijden.

Rudolf Smit, hoofdredacteur van Terugkeer, zegt er over:
Dit boek is een samenballing, en maar, van een aantal artikelen die Jim van der Heijden schreef voor Terugkeer. Ik heb ze steeds met heel veel genoegen. gepubliceerd, omdat ze uitblinken door Van der Heijdens originele inzichten gepaard aan uitermate helder taalgebruik. Dankzij de unieke combinatie van een brede kennis hebben een nabij-de-doodervaarder zijn, is hier een boek ontstaan dat gelezen moet worden en een prominente plaats verdient op de boekenplank van een ieder die geïnteresseerd is in het wonderlijke fenomeen van de bijna-doodervaring.

Onder meer te bestellen via https://www.boekenbestellen.nl/boek/onvergankelijk/9789463456395 (Niet meer via Elmar leverbaar)


Pierre Teilhard de Chardin, een man van geest en toekomst

Pierre Teilhard de Chardin was een Franse priester en paleontoloog, die tijdens zijn leven (1881 — 1955) ernstig in conflict kwam met zijn oversten in de Rooms Katholieke Kerk. Dat conflict ging zelfs zover dat hij een levenslang publicatieverbod opliep. Pas na zijn dood (1955) werden zijn belangrijkste werken uitgegeven, waardoor hij bij het grote publiek bekend werd (o.a. de populaire Aula pocket in de 60-er jaren). Postuum wilde de Kerk hem zelfs excommuniceren, maar kwam niet verder dan een officiële waarschuwing (monitum) in 1962. De reden van deze tegenwerking was dat de Kerk Teilhard verdacht van ketterij, omdat zij de erfzondeleer niet los kon zien van het paradijsverhaal uit de bijbel. Teilhard verwerpt de historiciteit van een ‘aards paradijs’ met een ‘eerste mensenpaar’. De erfzonde zag hij als de schaduwkant van de bewustzijnsevolutie: met de mens ontwikkelt zich uit het fysieke kwaad het morele kwaad. Daartegenover stelde hij een optimistische evolutie van de geest en het bewustzijn, werkzaam vanaf de oerknal en voortgaand in de verre toekomst.

Tegenwoordig zijn de toekomstgedachten van Teilhard hoogst actueel, vooral zijn begrip ‘noösfeer’. Hij bedoelt daarmee het netwerk van kennis dat de mens om de aarde spant, vergelijkbaar met de atmosfeer en de biosfeer. De mensheid organiseert zich mondiaal. De aarde wordt als het ware een ‘denkend hoofd’. Deze gedachten vinden een praktische uitwerking in wat wij tegenwoordig kennen als het world wide web, de verbinding van alles met allen. Door de elektronische media (Internet, Youtube, Facebook, TV, etc.) treedt er een wereldwijde stroomversnelling op in het verbreden en verdiepen van ons bewustzijn.

Bewustzijnsevolutie is daarom het thema van dit boek over Teilhard en zijn betekenis in onze tijd (zie hier de Inhoudsopgave). Wanneer begon het eerste bewustzijn in de evolutie? Brengt het mensen bij elkaar? Welke rol spelen computers en robotica hierin? Is er hoop op een betere toekomst?

Uitgeverij ASPEKT, Soesterberg


Kwantumfysica, Informatie en Bewustzijn – Paul J. van Leeuwem

Dit is geen gemakkelijk boek, ongemakkelijk eigenlijk. Omdat de kwantumfysica overduidelijk laat zien dat de werkelijkheid principieel anders in elkaar steekt dan u altijd is verteld en dat uw bewustzijn een veel belangrijker rol speelt dan u wellicht dacht. Lezen van dit boek kan de doorgaans vanzelfsprekende opvattingen dat de wereld onafhankelijk van u bestaat, dat uw bewustzijn een product is van uw brein, dat objectiviteit mogelijk is, dat uw bewustzijn louter een individuele aangelegenheid is, aan het wankelen brengen. Maar uiteindelijk krijgt u er een veel rijker beeld van de werkelijkheid voor terug.
Paul’s heldere Leeswijzer is hier voor het gemak mee opgenomen. U hoeft geen wiskundige of fysicus te zijn om de inhoud te begrijpen maar u zult wel actief uw grijze cellen moeten aanspreken. U kunt er ook voor kiezen om de lastige gedeeltes over te slaan maar wel de grote lijn vast te houden. Dit boek geeft antwoorden op de paradoxen die de kwantumfysica al meer dan een eeuw plagen. Uw gedachten zijn letterlijk veel creatiever dan u wellicht denkt.

Mijnbestseller.nl


 • Het kleine Bijna-bij-de-Dood Boekje – Fragmenten uit de Praktijk, Jim van der Heijden, Heruitgave 2019
 • Onvergankelijk! De Bijna-doodervaring, venster op het licht van non-lokaal bewustzijn, Jim van der Heijden, Heruitgave 2019
 • Kosmische Visie, Wetenschap en het Akasha-veld, Laszlo Ervin, 2004, Deventer, Ankh-Hermes, 2003
 • Het Veld, De zoektocht naar de geheime kracht van het universum, Lynne McTaggart, 2004, Deventer, Ankh-Hermes, 299 blz

LINKS

Bewustzijn

 • http://opensciences.org/ Deze website is een platform voor open-minded wetenschappelijk onderzoek dat buiten de dogma’s treedt, die de tegenwoordige wetenschap zo domineren. De belangrijkste gebieden gaan over bewustzijnsonderzoek, alternatieve energie bronnen, holistische medische wetenschap, post-materialistische wetenschap en nieuwe aspecten van kosmologie, fysica, chemie en biologie. De site omvat een selectie video’s, boeken, tijdschriften en links naar de websites van open-minded wetenschappers en organisaties en een groeiend aantal artikelen over openstaande vragen in de wetenschap. De website is een project van de Campaign for Open Science’ , die in 2014 werd gelanceerd.(daarbij is met weglating van alle ondertekenaars zowel aan de tekst van het Manifest voor een Post-Materialistische Wetenschap als de Verklaring over Stervensbegeleiding op basis van non-lokaal Bewustzijn een NLse vertaling toegevoegd)
 • https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/remote-viewing  met een overzichtsartikel over de ontwikkeling van Remote Viewing in de laatste ± 50 jaren van Stephan A. Schwartz. Zie ook zijn website https://stephanaschwartz.com/. Op de pagina over Non-lokaal bewustzijn staan onder ‘Artikelen’ ook 2 artikelen van hem Wetenschap, Dood en Bewustzijn en ‘Hoe Saddam Hussein met Remote Viewing werd teruggevonden‘.
 • https://www.galileocommission.org/scientific-and-medical-network  – In het verlengde van het hiervoor genoemde Manifest voor een Post-Materialistische Wetenschap moet zeker ook de Galileo Commissie van een internationaal gezelschap van wetenschappers worden genoemd, dat deze nieuwe benadering ondersteunt met directe betekenis voor het brein-bewustzijn debat. Vanuit Nederland zijn Pim van Lommel en Arie Bos leden van deze commissie. Hier een korte beschrijving met ook een verwijzing naar de site van onze Belgische vrienden. Op de site van de Galileo Commissie zijn zowel het complete ‘Report of the Galileo-Commission‘ als een Summary als pdf te downloaden.
 • http://www.paradigm-sys.com Jim van der Heijden heeft zelf een aantal interessante sites aanbevolen, die vooral de wetenschappelijke kant van het Bewustzijn belichten: Dr. Charles T. Tart is een (para)psycholoog en onderzoeker van bewustzijnsstaten. Zijn onderzoek naar uittredingen is befaamd.
 • http://consc.net/chalmers/ David Chalmers is een bewustzijnsfilosoof die het dualisme aanhangt. Het bewustzijn (de geest) is een realiteit die niet is terug te voeren op de hersenen.
 • http://www.quantumconsciousness.org Stuart Hameroff is een anesthesioloog die samen met de wis- en natuurkundige Roger Penrose een bewustzijnstheorie ontwikkelde die uitgaat van kwantumverwerking in het brein.
 • http://www.peterrussell.com/index2.php Wis- en natuurkundige en computerwetenschapper Peter Russell studeerde in India meditatie en oosterse filosofie en leerde aan medewerkers van multinationals de TM-techniek. Zijn ‘From Science to God’ is voor velen een eye-opener.
 • http://www.deepspirit.com DeepSpirit is de website van Christian de Quincey, filosoof en schrijver over bewustzijn en kosmologie
 • http://www.emergentmind.org/ Deze website wil een platform zijn voor het begrijpen van de interactie tussen stof, lichaam en geest.
 • http://www.noetic.org/ De drijvende kracht achter het Institute of Noetic Sciences (IONS) is Apollo-14 astronaut Edgar Mitchell. ‘Noetic’ is afgeleid van het Griekse ‘nous’, dat onder meer ‘intuïtief weten’ betekent. IONS houdt zich bezig met bewustzijnsonderzoek en -ervaringen, alsmede met bewustwording en verandering.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Institut_Suisse_des_Sciences_No%C3%A9tiques  en https://www.issnoe.ch/ ofwel het Institut Suisse des Sciences Noétique ISSNOE opgericht door Sylvie Dethiollaz (helaas puur Franstalig). Sylvie is al haar hele leven geïntrigeerd door bewustzijn, NDE’s en voortbestaan na de dood. Het Zwitserse ISSNOE richt zich op het verspreiden van informatie hierover en ook healing praktijken voor mensen die dergelijke ervaringen beleefden. Aanleiding van het contact was de zeer bijzondere Tistrya video van Anthony Chêne over het ISSNOE, andere wetenschappers (oa Pim van Lommel) en persoonlijke getuigenissen van BDE’s. Ook al is hij volledig Frans, hij is volledig Nederlands ondertiteld (iemand adviseerde zelfs het geluid uit te zetten en je te concentreren op de ondertiteling).   
 • http://www.teilharddechardin.nl/ De Stichting Teilhard de Chardin stelt zich ten doel het gedachtegoed van haar naamgever breed toegankelijk te maken en te verbreiden. Pierre Teilhard de Chardin vermoedde dat de materie een ‘buiten’ heeft dat wij waarnemen en een ‘binnen’ waar de ‘geest’ huist die de evolutie stuurt.
 • http://www.arthuryoung.com/ Wiskundige Arthur M. Young construeerde de Bell-47 helikopter maar was meer geïnteresseerd in filosofie en richtte een stichting voor bewustzijnsonderzoek op. Hij ontwikkelde zijn Theory of Process waarin, op een andere wijze dan bij Teilhard, bewustzijn de evolutie stuurt.

Kwantumfysica

 • http://www.qubit.org/people/david/ David Deutsch is een fysicus die zich bezighoudt met de (toekomstige) kwantumcomputer, het multiversum en de vele werelden interpretatie van kwantummechanica
 • http://www.bottomlayer.com/ Ross Rhodes is een wetenschapsschrijver die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van de filosofische gevolgen van de kwantummechanica.
 • http://www.stillnessspeaks.com/images/uploaded/file/Sobottka.pdf Hoogleraar fysica Stanley Sobottka (Un. v. Virginia) zet in zijn Course in Consciousness het verband tussen bewustzijn en (kwantum)fysica uiteen. Hij is met emeritaat; zijn boek is nu te downloaden bij de University of Virginia
 • http://www.amitgoswami.org In zijn boek Het visionaire venster zet hoogleraar nucleaire fysica Amit Goswami uiteen hoe de relatie tussen materie en bewustzijn is en waarom het materialistische paradigma faalt.
 • http://www.neuroquantology.com/ NeuroQuantology is een tijdschrift dat zich richt op de neurowetenschap en de kwantumfysica.
 • http://quantumweird.wordpress.com/ Wie de kwantumwereld wil leren begrijpen komt hier aan zijn of haar trekken of raakt het spoor volledig bijster
 • http://www.fredalanwolf.com/ Fred Alan Wolf is een fysicus die zich richt op het onderzoek van de relatie tussen bewustzijn en de kwantumfysica

 

Print Friendly, PDF & Email